Propozycja

Umowa zlecenie a prowadzenie działalności gospodarczej - źródło uzyskania przychodu

04 luty 2013, 09:50 Poniedziałek

Pytanie podatnika:

Czy zawierając umowę zlecenia i umowę o dzieło poza prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca może ją zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2012 r. (data wpływu do tut. Biura - 15 marca 2012 r.), uzupełnionym w dniu 29 maja 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z tytułu umowy zlecenia oraz umowy o dzieło - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z tytułu umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych pismem z dnia 15 maja 2012 r. znak: IBPB II/1/415-273/12/ASz oraz IBPP2/443-257/12/IK wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 29 maja 2012 r.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:
Wnioskodawca od 2010 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (przeważająca działalność). We wniosku o wpis do działalności gospodarczej wykazane są jeszcze następujące usługi: działalność w zakresie architektury (71.11Z), pozostałe badania i analizy techniczne (71.20B), pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90Z), realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.0Z), pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22Z).
Wnioskodawca dostał od Uczelni propozycję prowadzenie wykładów i ćwiczeń na studiach podyplomowych. Uczelnia zawarła z Wnioskodawcą umowę zlecenia (prowadzenie wykładów) oraz umowę o dzieło (przygotowanie ćwiczeń).
Z uzupełnienia wniosku wynika, że:
- wskazane umowy są zawarte poza prowadzoną działalnością gospodarczą,
- odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych w ramach umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz ich wykonywanie, ponosi zlecający (Uczelnia) wykonanie tych czynności (par. 3, pkt 3 umowy o dzieło i zlecenia),
- praca na rzecz zlecającego czynności nie jest wykonywana pod jego kierownictwem (par. 3, pkt 1 umowy zlecenia), w umowie o dzieło takiego punktu nie ma,
- czynności są wykonywane w określonym czasie (par. 2 pkt 1 umowy o dzieło oraz umowy zlecenia),
- czynności mogą być wykonane w siedzibie zlecającego lub poza nią (par. 3 pkt 1 umowy zlecenia, w umowie o dzieło takiego punktu nie ma),
- wykonując te czynności Wnioskodawca nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy zawierając umowę zlecenia i umowę o dzieło poza prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca może ją zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście?

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z ww. umów może zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, ponieważ zlecone usługi nie wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z tytułu umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Nadmienia się, iż w zakresie podatku od towarów i usług wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy ma prawidłowe określenia źródła przychodu.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyszczególniono dwa odrębne źródła przychodu w postaci:

- działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy),
- pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).W myśl definicji zawartej w art. 5a pkt 6 powołanej ustawy pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

a. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Aby zatem przychód uzyskany z prowadzonej działalności mógł być uznany za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, działalność ta musi spełniać następujące przesłanki:
- musi być działalnością zarobkową,
- musi być działalnością wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, działalnością polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż lub działalnością polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- musi być działalnością prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły,
- działalność ta nie może polegać na wykonywaniu czynności, o których mowa jest w art. 5b ust. 1 ww. ustawy,
- przychody z niej uzyskane nie mogą być zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4-9 tej ustawy.

Zgodnie z przepisem art. 13 pkt 8 lit. a) powoływanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalności gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskiwanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Przepis powyższy zawiera zatem szczególną regulację, na mocy której przychody, które co do zasady stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, należy zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak z niego wynika zaliczenie przychodów do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy, zależy od łącznego spełnienia następujących warunków:

1. zleconą usługę podatnik wykona osobiście, tj. bez udziału osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które wykonywałyby czynności związane z istotą tej usługi,
2. umowa zlecenia lub umowa o dzieło została zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną i jej jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej,
3. umowa zlecenia lub umowa o dzieło nie zostanie zawarta w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Z powyższego wynika zatem, że decydujące znaczenie ma treść umowy zlecenia, a zgodnie z zasadą swobody umów strony mogą właściwie dowolnie ułożyć stosunek cywilnoprawny. Przepisy podatkowe nie wprowadzają ograniczenia czy zakazu wykonywania w ramach działalności wykonywanej osobiście tych samych czynności, które są przedmiotem działalności gospodarczej.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy wskazać należy, iż co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów uzyskiwanych z zawartej umowy zlecenia czy też umowy o dzieło ustawodawca pozostawił stronie stosunku cywilnoprawnego.

Tym samym, jeżeli podatnik prowadzący pozarolniczą działalności gospodarczą, zawiera umowę zlecenia lub umowę o dzieło w celu świadczenia określonych usług na rzecz innego podmiotu prawa a z treści umowy nie wynika, aby była ona zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas przychody z tytułu takiej umowy będą kwalifikowane jako pochodzące ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z działalności wykonywanej osobiście.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (przeważająca działalność). We wniosku o wpis do działalności gospodarczej wykazane są jeszcze następujące usługi: działalność w zakresie architektury, pozostałe badania i analizy techniczne, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Uczelnia zawarła z Wnioskodawcą umowę zlecenia (prowadzenie wykładów) oraz umowę o dzieło (przygotowanie ćwiczeń). Wskazane powyżej umowy zostały zawarte poza prowadzoną działalnością gospodarczą. Z ww. umów wynika, że odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych w ramach umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz ich wykonywanie, ponosi zlecający (Uczelnia) wykonanie tych czynności, praca na rzecz zlecającego czynności nie jest wykonywana pod jego kierownictwem, czynności są wykonywane w określonym czasie i mogą być wykonane w siedzibie zlecającego lub poza nią a wykonując te czynności Wnioskodawca nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W świetle powyżej powołanych przepisów należy zatem uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym czynności zlecone na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia Wnioskodawca wykona osobiście, tj. bez udziału osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które wykonywałyby czynności związane z istotą tej usługi i wskazane umowy zlecenia oraz o dzieło nie zostaną zawarte w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, tj. zlecone usługi nie wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym przychody otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu zawartej umowy zlecenia oraz umowy o dzieło będą kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Źródło:

Interpretacja indywidualna z dnia 13.06.2012 r., sygn. IBPBII/1/415-273/12/ASz - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Przydatne linki:

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

46 587
zadowolonych
klientów

BizIn.pl