Propozycja

Mechanizm podzielonej płatności a faktura pro forma

13 lipiec 2022, 14:45 Środa
Mechanizm podzielonej płatności a faktura pro forma limit_size

Wprowadzenie do obrotu prawnego obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności zrodziło wśród przedsiębiorców bardzo wiele pytań oraz wątpliwości. Czy zatem istnieje możliwość dokonania zapłaty faktury pro formy przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule Bizin.pl    

Mechanizm podzielonej płatności

Zgodnie z ustawą VAT przy dokonywaniu płatności faktury za towary lub usługi zakupione przez przedsiębiorcę, które wymienione zostały w załączniku nr 15 do ustawy oraz których kwota należności stanowi kwotę, większą niż 15 000 zł podatnicy zobowiązani są do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. Natomiast podatnik który zobowiązany jest do wystawienia faktury z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”  musi przyjąć płatność należnej kwoty wynikającej z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności ma zastosowanie wyłącznie w przypadku tych transakcji, które są udokumentowane fakturą.

Faktura pro forma

Faktura pro forma jest swego rodzaju dokument będący ofertą handlową. W świetle obecnie obowiązujących przepisów pro formy nie można uznać za fakturę w rozumieniu przepisów podatku od towarów i usług. 
Pro forma jest dokumentem który stanowi potwierdzenie złożenia oferty czy też przyjęcia zamówienia do realizacji.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Zapłata pro formy przy pomocy mechanizmu podzielonej płatności 

Zgodnie z ustawą VAT zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności musi być dokonana w polskich złotych przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik musi wskazać:

  • kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności
  • kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto
  • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność
  • numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku

Zatem jeżeli pro forma zgodnie z prawem nie jest fakturą to nie ma możliwości dokonania płatności przy pomocy mechanizmu podzielonej płatności. Wszelkie przepisy regulujące mechanizm podzielonej płatności wskazują, że konieczne jest posiadanie faktury. Nie ma jednak przeszkód, aby adnotacja „mechanizm podzielonej płatności” znajdowała się na fakturze pro forma. Nie zmienia to faktu, że pro forma nie może zostać uregulowana za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. Taką adnotację na fakturze można potraktować jedynie jako informację, że właściwa faktura dokumentująca sprzedaż musi zostać uregulowana w formie split payment.

Opinie naszych klientów

47 015
zadowolonych
klientów

BizIn.pl