Propozycja

Jak wystawić fakturę VAT na osobę prywatną?

29 marzec 2022, 14:00 Wtorek
Jak wystawić fakturę VAT na osobę prywatną? limit_size

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osoby prywatnej co do zasady ma obowiązek wystawienia faktury na jej żądanie. Jak wystawić taką fakturę i jakie elementy powinna zawierać? Wyjaśniamy w dzisiejszym artykule na Bizin.pl

Jakie dane powinna zawierać faktura dla osoby prywatnej

Zakres danych znajdujących się na fakturze wystawionej dla osoby prywatnej nie różni się niczym od danych wymaganych dla faktur wystawianych dla przedsiębiorców. Zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT standardowa faktura VAT powinna zawierać takie dane jak:

 • data wystawiania faktury;
 • kolejny numer faktury (zgodnie z przyjętą serią numeracji);
 • nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, czyli NIP sprzedawcy, a w danym państwie członkowskim dodatkowo zawierający dwuliterowy kod oznaczający pochodzenie z kraju;
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi bądź data otrzymania zapłaty, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwa towaru/usługi;
 • miara i ilość sprzedanych towarów/usług;
 • cena jednostkowa netto (bez VAT);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość netto wszystkich sprzedawanych towarów/usług;
 • stawka podatku VAT;
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem (wartość brutto).

Sprzedaż na kasie a faktura na rzecz osoby prywatnej

Ewidencjonując sprzedaż na kasie, w przypadku gdy nabywcą jest firma, dokumentem potwierdzającym sprzedaż pozostaje faktura VAT i nie ma obowiązku wystawiania paragonu w celu udokumentowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Inaczej natomiast wygląda sprzedaż na rzecz osób prywatnych, ponieważ transakcja powinna być nabita na kasie fiskalnej. W sytuacji gdy klient zwróci się o wystawienie faktury w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, to co do zasady należy dodatkowo wystawić fakturę do paragonu. Po tym terminie wystawienie faktury jest dobrowolne i zależy od woli sprzedającego.

Zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT podatnik ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu na żądanie klienta w terminie:

 • do 15. dnia kolejnego miesiąca – jeżeli żądanie ma miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty;
 • nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W przypadku czynnych podatników VAT wystawiane faktury do paragonu ujmowane są tylko w części ewidencyjnej struktury JPK_V7 z oznaczeniem FP, nie zwiększając kwoty przychodu i podatku VAT należnego. Przychód zaewidencjonowany na kasie należy ująć w pełnej kwocie wynikającej z raportu kasowego.


Numer identyfikacyjny podatnika 

W przypadku wystawiania faktur na rzecz osób prywatnych nie ma obowiązku umieszczania na nich ani numeru PESEL, ani numeru NIP.Ustawa o VAT oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur nie zawiera oddzielnych przepisów nakazujących umieszczanie numeru PESEL na fakturach wystawianych osobom prywatnym. W konsekwencji, fakturując sprzedaż towarów lub usług na osobę fizyczną  nieprowadzącą działalności gospodarczej, przedsiębiorcy nie mają obowiązku podawania jej numeru NIP lub PESEL, przy czym nie jest to zabronione.

Opinie naszych klientów

43 014
zadowolonych
klientów

BizIn.pl