Propozycja

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym https://system.bizin.pl zwanego dalej „Serwisem”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem danych Pani/Pana danych osobowych podanych podczas rejestracji programu jest:

Właściciel Serwisu firma BIZIN Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-413) przy ul. Domaniówka 5 lok. 16, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000341341, posiadająca nr NIP: 657-28-39-511, REGON: 260343164 zwany dalej "BIZIN", jest przetwarzającym dane powierzone (procesor danych) przez Administratora (Użytkownik) i usługę tą świadczy bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

Zakres zbierania danych

BIZIN zbiera dane Użytkowników w sposób określony w Regulaminie.

W celu wykupienia Usługi Użytkownik powinien podać dane zapewniające możliwość jej realizacji oraz umożliwiające kontakt z Użytkownikiem, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail oraz adres.

Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez BIZIN w celu realizacji usługi, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a BIZIN, w szczególności do informowania o statusie konta.

Podany podczas rejestracji użytkownika adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez BIZIN bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, oraz dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Prawo dostępu

Użytkownik posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach lub newslettera.

Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy BIZIN zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez formularze w systemie BIZIN.

Usunięcie wszystkich danych przechowywanych w systemach informatycznych BizIn odbywa się automatycznie poprzez formularz dostępny w panelu klienta.

BIZIN zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usługi zawartej pomiędzy Użytkownikiem a BIZIN

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Mechanizm cookies

Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Serwisu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Serwisu.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Adres IP

BIZIN zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

Cookies innych podmiotów

BIZIN zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez BIZIN mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy BIZIN oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

BIZIN zobowiązuje się do nieudostępniania danych przechowywanych w systemie, żadnemu innemu podmiotowi lub osobie.

Role w systemie

Administrator danych - firma posiadająca konto w systemie BIZIN (Użytkownik)

Przetwarzający dane - BIZIN Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-413) przy ul. Domaniówka 5 lok. 16 (BIZIN)

Co do zasady to na Administratorze danych (Użytkownik) spoczywa obowiązek podpisania umowy o powierzenie przetwarzania Danych Osobowych z BIZIN. Strony zawierając taką Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - RODO.

Przetwarzający dane (BIZIN) zobowiązuje się do udostępnienia w systemie możliwości pobrania standardowej umowy powierzenia danych osobowych (moje konto -> Informacje -> Ważne dokumenty). Jednocześnie ustala się, że jeśli Administrator nie wnosi uwag co do standardowej umowy powierzenia danych osobowych, dostępnej w systemie, jest ona obowiązująca dla obu stron.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

BIZIN oświadcza, że przetwarza powierzone dane Użytkowników zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych, oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż BIZIN, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

BIZIN nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których BIZIN przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

BIZIN zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem BIZIN. 

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres biuro@bizin.pl.

Zmiany Polityki Prywatności

BIZIN zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 20-05-2018

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Tagi artykułu

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl