Propozycja

Zerowy PIT - jak złożyć deklarację?

19 kwiecień 2022, 14:53 Wtorek
Zerowy PIT - jak złożyć deklarację? limit_size

 Jak co roku pod koniec kwietnia podatnicy są zobligowani do składania różnych deklaracji podatkowych.  Możliwa jest sytuacja, w której pomimo uzyskania dochodu podatnik nie będzie musiał dokonywać zapłaty podatku. Czy w takiej sytuacji podatnik ma obowiązek składania zerowego PIT?

Zasady składania deklaracji podatkowych

Zgodnie z ustawią o PIT podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym od dochodów podatnika uzyskanych w roku podatkowym, chyba że właściwy organ podatkowy wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. Z ustawy o PIT wynika, że ustawowym obowiązkiem podatnika jest składanie rocznych deklaracji podatkowych. Ma on również obowiązek deklarowania zarówno dochodu, jak i straty,  jednakże często zdarza się, że uzyskany przez podatnika dochód nie podlega opodatkowaniu.

Składanie zerowego PIT

Choć w przypadku braku jakichkolwiek dochodów podatnik nie ma obowiązku przesyłania do urzędu skarbowego zerowej deklaracji rocznej, to jednak można taki dokument sporządzić i złożyć. Często podatnicy decydują się na złożenie zerowej deklaracji PIT, w sytuacji gdy chcą uzyskać z urzędu skarbowego zaświadczenie o braku dochodów. Jak bowiem stanowi art. 306i ustęp 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o wysokości jego dochodu lub obrotu. Podstawą do wydania tego zaświadczenia jest złożona deklaracja roczna.

Zerowy PIT-28 z tytułu umowy najmu

Tego rodzaju formularz jest składany przez osoby fizyczne dokonujące wynajmu prywatnych nieruchomości, które jako formę opodatkowania wybrały ryczałt ewidencjonowany.

Według art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Wobec tego tylko osiągnięcie przychodu z wynajmu w roku podatkowym powoduje obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego. Jeżeli podatnik nie uzyskał żadnego przychodu z tytułu najmu nieruchomości, nie jest zobowiązany do złożenia zeznania PIT-28.

Opinie naszych klientów

43 014
zadowolonych
klientów

BizIn.pl