Propozycja

Na czym polega refakturowanie?

08 marzec 2022, 14:39 Wtorek
Na czym polega refakturowanie? limit_size

Przedsiębiorca podczas wykonywania usług czasem ponosi dodatkowe koszty, które może przenieść na swojego kontrahenta. Do wykazania takiej operacji wystawiana jestrefaktura. Czym je st refaktura oraz jak ją wystawić? Odpowiedź w poniższym artykule Bizin.pl

Czym jest refaktura

Przepisy podatkowe nie przytaczają bezpośredniego pojęcia refaktury, jednak w celu wyjaśnienia mechanizmu działania usług refakturowanych organy podatkowe posługują się art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.

Zgodnie z tym przepisem, jeżeli podatnik dokona nabycia usługi we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej to uznaje się, że do rozliczenia tej usługi jest zobowiązana osoba ostatecznie z niej korzystająca, czyli wspomniana osoba trzecia. W takiej sytuacji podatnik nabywający usługę odsprzedaje ją osobie trzeciej która jest jej ostatecznym odbiorcą.

Jakie elementy powinna zawierać refaktura

Refaktura nie musi być odzwierciedleniem faktury pierwotnej ale powinna zawierać wszystkie dane, które wymagane są na zwykłej fakturze VAT zgodnie z art. 106e ustawy o VAT. Do danych tych zalicza się m.in.

  • datę wystawienia
  • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów, lub usług oraz ich adresy
  • NIP nabywcy i sprzedawcy
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów, lub wykonania usługi, lub datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usług
  • wartość sprzedaży netto, VAT i brutto.

Z opisu zawartego na refakturze musi wynikać, co jest przedmiotem sprzedaży, aby możliwe było przypisanie do niej odpowiedniej stawki VAT. Dlatego też podatnik, wystawiając refakturę, może poprzedzić nazwę refakturowanej usługi adnotacją „refaktura”.

Możliwość doliczenia prowizji

Usługa refakturowana nie powinna być powiększona o dodatkową marżę, prowizję czy inne koszty. Naliczanie marży lub prowizji do odsprzedawanej usługi powoduje, że taką sprzedaż należy rozumieć jako odrębną sprzedaż.

Refaktura a VAT 

za moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach refakturowanych przyjmuje się ogólną zasadę powstania obowiązku podatkowego właściwą dla danej usługi zgodnie z art. 19a ustawy o VAT. Należy przez to rozumieć, że powstanie obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT jest zależne od charakteru i przedmiotu usługi, kiedy miała miejsce oraz czy została ona wcześniej opłacona. W związku z tym nie da się jednoznacznie stwierdzić, jaką datę należy przyjąć za dzień powstania obowiązku podatkowego w VAT przy refakturowaniu usług, ponieważ jest to kwestia indywidualna, uzależniona od powyższych czynników.

Refaktura a podatek dochodowy

Tak jak w przypadku podatku VAT za moment powstania obowiązku podatkowego przy refakturze należy przyjąć ogólną zasadę powstania obowiązku podatkowego na gruncie podatku dochodowego. W przypadku PIT moment ten jest tożsamy z datą uzyskania przychodu, czyli zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o PIT, jest to dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności Jeżeli wystąpiło jako pierwsze.

Opinie naszych klientów

43 014
zadowolonych
klientów

BizIn.pl