Promocja

Kary za błędy w JPK_VDEK od 2020 roku

08 listopad 2019, 14:16 Piątek
Kary za błędy w JPK_VDEK od 2020 roku limit_size

Wraz z nowelizacją ustawy o VAT w 2020 roku zostanie wprowadzona nowa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego, która zastąpi dotychczasową deklarację VAT oraz plik JPK VAT. Jest to kolejna zmiana na przestrzeni ostatnich kilku lat dotycząca sprawozdawczości. W związku z wprowadzeniem nowej struktury pliku zmianie uległy również kary nakładane na przedsiębiorców za błędy, które mogą znajdować się w JPK_VDEK. 

Kogo i od kiedy będzie dotyczył obowiązek wysyłki struktury JPK_VDEK?

Nowelizacja ustawy o VAT nie nakłada obowiązku wysyłania pliku JPK_VDEK na wszystkich podatników w tym samym czasie. Analogicznie jak w przypadku wprowadzenia struktury JPK VAT przedsiębiorcy zostali podzieleni na grupy. Zgodnie z przepisami przejściowymi obowiązek wysyłki nowej struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego zostanie nałożony od:

  • 1 kwietnia 2020 roku na dużych przedsiębiorców
  • 1 lipca 2020 roku na mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Nowa struktura JPK obowiązuje zarówno przedsiębiorców którzy wybrali miesięczne i kwartalne rozliczenie VAT. Zgodnie z art. 99 ust. 11c znowelizowanej ustawy o VAT nową strukturę JPK należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego składającego się z dwóch części - ewidencji i deklaracji. Część ewidencyjna zawiera szczegółowe informacje znajdujące się w rejestrze VAT zakupów i sprzedaży. Natomiast w części deklaracyjnej znajdują się pozostałe informacje które przed 1 kwietniem 2020 roku znajdowały sie w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

W przypadku rozliczania podatku VAT za okresy miesięczne podatnik ma obowiązek wysyłki nowej struktury pliku JPK do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Plik JPK składać się będzie z obu części - deklaracji i ewidencji. Natomiast w sytuacji gdy przedsiębiorca wybrał kwartalne rozliczanie podatku VAT za dwa pierwsze miesiące danego kwartału dokonuje wysyłki części ewidencyjnej natomiast cześć deklaracji przesyłana jest wraz z ewidencją za trzeci miesiąc kwartału.

Kara za błędy w JPK_VDEK

W sytuacji gdy po wysłaniu pliku podatnik zauważy błędy, powinien niezwłocznie dokonać jego korekty, aby nie została nałożona na niego kara. Błędy mogą wynikać z nieprawidłowego wykazania faktur zakupu lub sprzedaży (niezgodnych ze stanem faktycznym) lub na skutek zmiany danych w wysłanym pliku. Korekta taka nie będzie wiązała się z nałożeniem dodatkowej kary na poradnika. 

Jeżeli jednak przedsiębiorca nie wykryje błędów w JPK_VDEK samodzielnie, a będą one uniemożliwiały przeprowadzenie weryfikacji poprawności zawartych w nim transakcji, podatnik otrzyma od naczelnika urzędu skarbowego wezwanie do skorygowania konkretnych nieprawidłowości pliku. Zgodnie z art. 109 ust. 3g nowelizacji ustawy o VAT przedsiębiorca ma 14 dni od dnia otrzymania wezwania na przesłanie do naczelnika urzędu skarbowego korekty błędów, które zostały wymienione w wezwaniu. Podatnik może również nie korygować błędów i złożyć w urzędzie skarbowym wyjaśnienie, w którym wskaże, że plik JPK VDEK nie zawiera błędów wymienionych w wezwaniu.

Brak złożenia korekty JPK VDEK bądź wyjaśnień ze strony podatnika lub złożenie ich po terminie spowoduje nałożenie na niego w drodze decyzji kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji poprawności wskazanych transakcji w pliku JPK VDEK.

Kara za błędy w JPK VDEK powinna zostać uregulowana przez podatnika w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nałożeniu kary za nieprawidłowości w JPK VDEK. Co ważne, jeżeli przedsiębiorca za ten sam czyn poniósł odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe naczelnik urzędu skarbowego nie może nałożyć dodatkowej kary za nieskorygowanie pliku JPK VDEK lub brak złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

Korzyści płynące z wprowadzenia pliku JPK_VDEK

Wraz wejściem w życie nowej struktury JPK_VDEK podatnicy nie będą musieli przesyłać osobno deklaracji VAT oraz plików JPK VAT. Zastąpienie dotychczasowych formularzy deklaracji jednym plikiem JPK zawierającym szczegółowe dane, które dotyczą transakcji oraz zdarzeń mających wpływ na prawidłowość ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego ma na celu usprawnienie przepływu informacji pomiędzy podatnikiem, a organem kontroli. 

Opinie naszych klientów

38 604
zadowolonych
klientów

BizIn.pl