Propozycja

Jakie konsekwencje grożą za niezaksięgowanie faktury sprzedażowej?

03 kwiecień 2023, 14:59 Poniedziałek
Jakie konsekwencje grożą za niezaksięgowanie faktury sprzedażowej? limit_size

Każdemu przedsiębiorcy może przydarzyć się sytuacja w której zapomni o zaksięgowaniu wystawionej dla kontrahenta faktury sprzedażowej. Takie uchybienie czy też wystawienie faktury po terminie będzie miało określone skutki podatkowe. W dzisiejszym artykule Bizin.pl postaramy się wyjaśnić w jakich terminach należy wystawić fakturę oraz jakie są konsekwencję wystawienia jej po terminie. 

Przepisy prawa odnoszące się do wystawiania faktur

Zasady nakładające obowiązek fakturowania zostały uregulowane w ustawą o VAT. Przepisy zawarte w ustawie nakładają na podatnika dokonującego sprzedaży obowiązek wystawienia faktury po dokonaniu sprzedaży lub przed jej dokonaniem jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Wystawianie faktur po terminie - skutki prawne

Prawo do odliczenia podatku VAT powstaje w miesiącu otrzymania faktury lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Sprzedawca mimo opóźnienia w wystawieniu faktury jest obowiązany rozliczyć fakturę w miesiącu powstania obowiązku podatkowego.

Wystawienia faktury po terminie dla podatnika będzie oznaczało, że faktura ta nie będzie wyznaczać terminu powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli więc sprzedawca wystawi fakturę w dniu późniejszym niż 15. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, to data wystawienia tej faktury nie będzie już wyznaczała momentu powstania obowiązku podatkowego – terminem powstania obowiązku będzie wówczas termin ustawowy.

W przypadku, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych, natomiast w przypadku, gdy nie określono takiego terminu z chwilą upływu terminu płatności. 

Wystawienie faktury VAT z opóźnieniem nie będzie niosło za sobą negatywnych skutków podatkowych, o ile podatnik wskaże dane zobowiązanie w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy VAT.

Nieco inaczej sprawa wygląda na tle Kodeku karno- skarbowego. Zgodnie z kodeksem podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, przez co naraża Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Z kolei, gdy podatnik nie wystawi faktury, ale uwzględni ją w pliku JPK_V7 i rozliczy podatek należny z tytułu dokonanej transakcji, wówczas podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Konsekwencje nabywcy wystawienia faktury z opóźnieniem

Nabywca towaru nie ponosi żadnych bardziej dotkliwych podatkowo konsekwencji otrzymania faktury wystawionej po terminie. Faktura VAT dokumentująca nabycie towarów daje nabywcy prawo do odliczenia podatku w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzyma fakturę bądź w rozliczeniu za miesiąc następny, o ile otrzyma on towar. 

Mimo że nabywca faktury nie traci prawa do odliczenia podatku, to fakt otrzymania jej z opóźnieniem można kwalifikować do negatywnych skutków opieszałości wystawcy. Nabywca faktury w będzie mógł odliczyć podatek VAT w późniejszym terminie niż mógłby to uczynić w normalnych okolicznościach. 

Oznacza to, że opóźnienia doznaje możliwość skorzystania przez niego z przysługującego mu prawa do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Co też w konsekwencji spowoduje powstanie obowiązku zapłacenia do urzędu skarbowego wyższej kwoty zobowiązania podatkowego w pliku JPK_V7 za miesiąc, w którym nabywca taką fakturę powinien otrzymać.

Opinie naszych klientów

45 707
zadowolonych
klientów

BizIn.pl