Propozycja

Jak poprawnie wystawić fakturę eksportową?

09 październik 2023, 18:15 Poniedziałek
Jak poprawnie wystawić fakturę eksportową? limit_size

Eksport towarów to inaczej sprzedaż towarów poza kraje Unii Europejskiej, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jeżeli podatnik spełnieni odpowiednie warunki wówczas sprzedaż ta może być opodatkowana 0% stawką podatku. W dzisiejszym artykule Bizin.pl wyjaśniamy jak poprawnie wystawić fakturę eksportową. 

Czym jest eksport towarów?

Zgodnie z ustawią o VAT eksport towarów jest czynnością polegającą na sprzedaży towarów, która w praktyce podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednakże po spełnieniu określonych warunków korzysta z opodatkowania 0% stawką VAT. 

Eksport towarów jest to potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli wywóz jest dokonany przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni), lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz (eksport pośredni), wyłączając przy tym towary wywożone przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych i turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych oraz jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.

Uznanie czynności za eksport towarów wymaga łącznego spełnienia warunków związanych z wywozem, a mianowicie wywóz ten następuje z Polski poza terytorium Unii Europejskiej, jest dokonany w ramach dostawy towarów, został potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych, został dokonany przez dostawcę (lub na jego rzecz) bądź przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz.

Zastosowanie stawki podatku 0% może zostać wykorzystane, pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Jak poprawnie wystawić fakturę eksportową?

Co do zasady podatnik powinien wystawić fakturę nie później niż 15. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. 

W sytuacji dokonania sprzedaży ciągłej (przez okres dłuższy niż rok), w fakturze określa się jedynie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Jeżeli natomiast przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, fakturę wystawia się również nie później niż 15. dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy. Zatem faktura eksportowa wystawiana jest na takich samych zasadach i zawiera te same elementy co zwykła faktura VAT.

Jeśli z różnych przyczyn sprzedaż musi zostać skorygowana fakturą korygującą, podatnik dokonujący eksportu towarów ma tutaj pewne przywileje: obowiązek posiadania potwierdzenia faktury korygującej nie dotyczy eksportu towarów. W tym przypadku otrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie wpływa na okres rozliczenia korekty.

Często zdarza się, że sprzedawca wystawia dla klientów zagranicznych faktury w języku obcym oraz faktury w obcej walucie. Kontrahent nie ma dzięki temu problemów z jej tłumaczeniem oraz z przeliczaniem wartości transakcji na walutę obowiązującą w jego kraju.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

46 586
zadowolonych
klientów

BizIn.pl