Propozycja

Jak prawidłowo rozliczyć zakup kasy fisklanej?

02 wrzesień 2020, 14:18 Środa
Jak prawidłowo rozliczyć zakup kasy fisklanej? limit_size

Podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych muszą rejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na zakup kasy fiskalnej, będzie musiał prawidłowo uwzględnić ten zakup w majątku przedsiębiorstwa.

Jak rozliczyć zakup kasy fiskalnej?

Prawidłowe rozliczenie zakupu kasy fiskalnej zależy od jej wartości i planowanego czasu użytkowania. W sytuacji gdy kasa rejestrująca kosztowała więcej niż 10 000 zł netto w przypadku czynnych podatników VAT lub brutto w przypadku nievatowców, jest kompletna i zdatna do użytku oraz będziemy z niej korzystać dłużej niż rok, wówczas klasyfikujemy ją jako środek trwały i poddajemy amortyzacji. Roczna stawka amortyzacji dla kas fiskalnych wynosi 20%, z wyjątkiem kas zaliczanych do zespołów komputerowych których stawka amortyzacji wynosi 30%.

Czasem zdarza się sytuacja, że wartość kasy nie przekracza 10 000 zł, ale mimo to może zostać ona wprowadzona przez przedsiębiorcę do ewidencji środków trwałych.  Jeśli przedsiębiorca się na to zdecyduje to zakup kasy fiskalnej będzie mógł być jednorazowo zamortyzowany w miesiącu przyjęcia lub następnym. Jeżeli jednak podatnik nie zaklasyfikuje kupionej kasy rejestrującej jako środek trwały, będzie stanowiła ona koszt uzyskania przychodu w miesiącu jej zaksięgowania.

Jak skorzystać z ulgi na zakup kasy?

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają ewidencję za pomocą kasy fiskalnej, mogą skorzystać z ulgi na jej zakup, która wynosi 90% ceny zakupu, nie więcej jednak niż 700 zł. Sposób skorzystania z tej ulgi zależy od tego, czy podatnik jest czynnym podatnikiem VAT.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, u których:

  • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które zapewniają prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych
  • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa powyżej, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1 ustawy o VAT, do prowadzenia ewidencji sprzedaży

Jeżeli podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi, musi o spełnić dodatkowe warunki takie jak:

  • rozpoczęcie ewidencji z użyciem kas w obowiązującym terminie
  • posiadanie dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą

Jeśli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, może on odliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej w deklaracji VAT-7 za okres, w którym zaczęto ewidencjonowanie sprzedaży na kasie. Można tego też dokonać w kolejnych okresach, ponieważ przepisy nie określają końcowego terminu, po którym przedsiębiorca traci prawo do ulgi.

Podatnicy zwolnieni z VAT mogą złożyć wniosek do urzędu skarbowego o chęci skorzystania z przysługującej im ulgi, po którego rozpatrzeniu środki pieniężne zostaną zwrócone na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Zwrot ulgi

Może zdarzyć się sytuacja w której przedsiębiorca może być zobowiązany do zwrócenia otrzymanej ulgi. Wydarzy się to gdy w ciągu trzech lat przedsiębiorca zaprzestanie używania kasy fiskalnej lub nie zleci właściwemu serwisowi wykonania obowiązkowego przeglądu technicznego kasy. Ponadto określone w ustawie zdarzenia powodujące obowiązek zwrotu ulgi to:

  • niezapewnienie połączenia umożliwiająca przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas
  • nieprowadzenie ewidencji sprzedaży w przypadku braku połączenia

Opinie naszych klientów

40 706
zadowolonych
klientów

BizIn.pl