Propozycja

Co to jest remanent i kiedy należy go przeprowadzić?

10 grudzień 2021, 14:59 Piątek
Co to jest remanent i kiedy należy go przeprowadzić? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do sporządzenia remanentu na końcu i początku każdego roku podatkowego. Jakie zasady obowiązują podczas sporządzania remanentu?

Remanent - co to jest?

Remanent polega na zbadaniu faktycznej ilości towarów handlowych, materiałów, półwyrobów, wyrobów gotowych i braków/odpadów posiadanych przez przedsiębiorstwo, a następnie uzgodnienie tego stanu z ilością wynikającą z odpowiednich dokumentów księgowych i ewidencji.

Spis z natury powinien zostać przeprowadzony:

 • na dzień 1 stycznia
 • na koniec każdego roku podatkowego
 • na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego
 • w razie zmiany wspólnika
 • w razie zmiany proporcji udziałów wspólników
 • w razie likwidacji działalności

Poza wymienionymi przypadkami spis z natury podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy:

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne
 • na podstawie odrębnych przepisów jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego

Obowiązek sporządzenia remanentu w terminach 31 grudnia i 1 stycznia nie oznacza, że czynność ta powinna zostać dokonana dwukrotnie. Spis dokonany na ostatni dzień roku podatkowego jest  jednocześnie spisem na pierwszy dzień roku następnego i ma tę samą wartość. 

Obowiązkowe składniki remanentu

Spisem z natury powinny zostać objęte:

 • towary handlowe
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze
 • półwyroby
 • produkcja w toku
 • wyroby gotowe
 • braki i odpady
 • towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika,
 • towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika (nie trzeba ich jednak wyceniać - wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie i wskazanie czyją stanowią własność).

W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności, spisem z natury należy objąć również wyposażenie oraz składniki majątku trwałego.

Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy)
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników podlegających spisowi
 • jednostkę miary
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową
 • łączną wartość spisu z natury
 • klauzulę "Spis zakończono na pozycji..."
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników)

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl