Propozycja

Czy należy ujmować w JPK_V7 sprzedaż która nie ulega opodatkowaniu?

09 listopad 2022, 13:59 Środa
Czy należy ujmować w JPK_V7 sprzedaż która nie ulega opodatkowaniu? limit_size

Podatek VAT jest podatkiem o charakterze terytorialnym, dlatego też nie każda sprzedaż dokonana przez podatnika będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce. Czy zatem sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu powinna być wykazania w JPK_V7? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule Bizin.pl

Sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu VAT

Podatek VAT ma charakter terytorialny co skutkuje tym, że opodatkowanie czynności ma miejsce w tym kraju, w którym ustawa VAT przypisuje miejsce dostawy lub miejsce świadczenia usługi. Zgodnie z ustawą VAT w przypadku dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią miejscem dostawy jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o świadczenie usług. Miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.

JPK_V7 - Obowiązek wykazania sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu

W celu ustalenia, czy w JPK_V7 należy wykazać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu, konieczne jest odniesienie się do Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
Zgodnie z tym rozporządzeniem, w JPK_V7 należy wykazać dostawę towarów oraz świadczenie usług poza granicami kraju, w stosunku do których przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Również ustawa VAT stanowi, że podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Ewidencja VAT i VAT-UE

W wymienionym wcześniej rozporządzeniu wskazano, że w ewidencji VAT prezentowana jest wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, w tym odrębnie z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT. Analogicznie zatem wartość sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu powinna zostać wykazana w ewidencji VAT.
Dodatkowo usługi niepodlegające opodatkowaniu w Polsce podlegają także ujawnieniu w informacji podsumowującej.

Zgodnie z ustawą VAT podatnik zobowiązany jest ujmować w VAT-UE informację o usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

W przypadku usług, ujmuje się tylko te, do których zastosowanie ma art. 28b ustawy VAT, czyli regulacja ogólna wskazująca, że w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika z innego kraju miejscem opodatkowania jest kraj siedziby usługobiorcy.
Przypadki świadczenia usług objęte regulacjami szczególnymi nie podlegają natomiast wykazaniu w informacji podsumowującej.

Opinie naszych klientów

47 015
zadowolonych
klientów

BizIn.pl