Propozycja

Jak rozliczyć eksport usług przez podatnika zwolnionego z VAT

02 luty 2021, 14:56 Wtorek
Jak rozliczyć eksport usług przez podatnika zwolnionego z VAT limit_size

Duża grupa przedsiębiorców ze względu na wielkość obrotów korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. Tacy przedsiębiorcy mogą  świadczyć usługi na rzecz zagranicznych kontrahentów. Jak zatem należy rozliczyć eksport usług przez podatnika zwolnionego z VAT? 

Określenie miejsca świadczenia usługi

Istotną kwestią przy możliwości rozliczenia eksportu przez podatnika zwolnionego z VAT jest określenie miejsca świadczenia usługi przez przedsiębiorcę. Zgodnie z artykułem 28b ustawy VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Przepis ten dotyczy zarówno kontrahentów z UE jak i z krajów trzecich. W rezultacie usługa świadczona na rzecz podatników, którzy nie mają w Polsce siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tytułu świadczenia takiej usługi będzie zatem nabywca. Rozliczenia podatku usługobiorca dokonuje zgodnie z prawem wewnętrznym kraju, w którym ma swoją siedzibę.

O czym warto pamiętać? 

W pierwszej kolejności warto pamiętać, że eksport usług przez podatnika zwolnionego z VAT musi zostać udokumentowany fakturą. Jak wynika z treści art. 106a pkt 2 lit. b) ustawy o VAT przepisy dotyczące faktur, stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej w przypadku, gdy miejscem świadczenia jest terytorium państwa trzeciego.

Następnie należy zastanowić się jak powinna być skonstruowana tego typu faktura. Zgodnie z art. 106e ust 5 pkt 2 ustawy o VAT faktura może nie zawierać danych określonych w ust. 1 pkt 5 i 12-14. Oznacza to, że jeżeli miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa trzeciego, faktura może nie zawierać:

  • numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi
  • stawki podatku
  • sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
  • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku

Warto dodać, że na fakturze musi zostać zamieszczone wyrażenie „odwrotne obciążenie”. Wyrażenie to musi być wpisane w języku polskim i nie może być zastępowane przez jego angielski odpowiednik („reverse charge”). Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby oprócz polskiego wyrażenia, dodatkowo umieścić angielskie tłumaczenie.

W związku z tym, że przedmiotowe usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, to Wnioskodawca ma obowiązek wystawić fakturę za wykonaną usługę, która powinna zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie", dla kontrahentów mających siedzibę działalności gospodarczej zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i poza Unią, niezależnie od stawki podatku obowiązującej w kraju usługobiorcy. Przy czym zauważyć należy, iż Zainteresowany jako dodatkowy zapis może na fakturze umieścić określenie „NP”, bowiem przepisy nie sprzeciwiają się umieszczaniu na fakturze dodatkowych adnotacji.”

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

VAT-UE i informacja podsumowująca

W świetle art. 97 ust. 3 ustawy VAT podatnicy czynni, jak i zwolnieni z VAT świadczący usługi, do których znajduje zastosowanie art. 28b ustawy VAT, na rzecz innej firmy z jednego z krajów Unii Europejskiej są zobowiązani do zarejestrowania się w ramach VAT-UE. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że konieczność posiadania numeru VAT-UE dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy polski przedsiębiorca wykonuje usługę na rzecz kontrahenta z innego kraju UE.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku kwestii informacji podsumowującej. Jak bowiem stanowi art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych usługach, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (tzw. informacje podsumowujące). Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

Opinie naszych klientów

47 267
zadowolonych
klientów

BizIn.pl