Propozycja

Czy można stosować Split Payment w obcej walucie?

29 czerwiec 2021, 14:43 Wtorek
Czy można stosować Split Payment w obcej walucie? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Coraz popularniejsza staje się sprzedaż w walucie obcej przez dostawców krajowych. Jak w takim przypadku zastosować metodę podzielonej płatności tzw. Split payment? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule w Bizin.pl

Każda faktura sprzedaży zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o VAT wystawiona przez dostawcę krajowego w walucie obcej powinna posiadać przeliczony podatek VAT na polskie złote. Przeliczenia sprzedawca powinien dokonać po:

 • średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub daty sprzedaży w zależności od tego, która data jest wcześniejsza lub
 • ostatnim opublikowanym przez EBC kursie na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Jeśli na fakturze znajdowała się inna waluta niż euro, przeliczenia dokonuje się na podstawie kursu wymiany względem euro.

Wyjątkiem od powyższej zasady są transakcje wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru (stawka VAT 0%), w których przypadku przeliczenia na polskie złote dokonuje się po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia faktury.

Faktura przeliczona po złym kursie

W przypadku gdy sprzedawca przeliczył podatek VAT po złym kursie, nabywca ma prawo odliczyć podatek VAT w wysokości wskazanej na fakturze. Samodzielnie nie może zmienić wartości podatku VAT z otrzymanej faktury, w związku z tym jeśli podatek VAT został błędnie przeliczony, może on zwrócić się do sprzedawcy o wystawienie faktury korygującej.

Split Payment w euro 

W przypadku gdy nabywca otrzyma fakturę w walucie obcej i chce dokonać split payment w walucie obcej, ma do tego prawo. Wówczas płatności dokonuje z zastosowaniem dwóch przelewów:

 • przelew środków w kwocie netto w walucie obcej za pomocą zwykłego przelewu środków,
 • przelew środków za pomocą komunikatu przelewu w kwocie VAT przeliczonej na PLN.

Zgodnie z powyższym, aby wykonać split payment w walucie obcej, należy posłużyć się komunikatem przelewu. By prawidłowo go zlecić, należy wskazać:

 • rachunek rozliczeniowy sprzedawcy (rozliczeniowy, nie rachunek VAT);
 • typ identyfikatora, np. NIP, i jego numer;
 • kwotę brutto – wskazujemy podatek VAT z faktury (w PLN) – dzięki temu zostanie przelany tylko podatek VAT na rachunek VAT kontrahenta;
 • kwotę podatku VAT – wskazujemy podatek VAT z faktury (w PLN);
 • numer faktury VAT, której dotyczy przelew środków.

Natomiast wartość netto z faktury podatnik zleca standardowym przelewem z banku.

Zlecenie  płatności w split payment w walucie obcej za pomocą papierowego formularza przelewu

Aby zlecić przelew w split payment w walucie obcej za pomocą papierowego formularza przelewu, należy wypełnić go w dwóch egzemplarzach. Pierwszy standardowo, czyli wypełnić pola dotyczące: 

 • danych nabywcy, 
 • numeru jego rachunku bankowego, 
 • waluty, kwoty, którą chcemy przelać, 
 • numeru rachunku zleceniodawcy,
 • danych zleceniodawcy,
 • tytułu przelewu.

 Druczek przelewu dla celów zapłaty podatku VAT z zastosowaniem mechanizmu split payment należy wypełnić identycznie z tą różnicą, że w pozycji kwoty wskazuje się kwotę brutto z faktury (lub wartość podatku VAT, jeśli chcemy, aby przelany został tylko podatek VAT), natomiast w pozycji dotyczącej tytułu przelewu należy wskazać:

 • /VAT/ – kwota podatku VAT;
 • /IDC/ – numer, za pomocą którego posiadacz rachunku VAT jest zidentyfikowany na potrzeby rachunku;
 • /INV/ – numer faktury VAT, w związku z którą dokonywana jest płatność, lub numer faktury korygującej;
 • /TXT/ – tekst wolny, dowolny opis płatności.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl