Promocja

Co to jest działalność nierejestrowana?

26 czerwiec 2020, 14:06 Piątek
Co to jest działalność nierejestrowana? limit_size

Wiele osób chce spróbować swoich sił w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, ale obawia się porażki. Duże ułatwienie wprowadziła tzw. Konstytucja biznesu, która uprościła założenie i prowadzenie własnej firmy.

Działalność nierejestrowana

Wprowadzone w 2018 roku przepisy dały możliwość prowadzenia niezarejestrowanej działalności, bez potrzeby dopełniania jakichkolwiek formalności w urzędach i ZUS. Jednak żeby móc z tego przywileju skorzystać, trzeba spełnić określone warunki.

W art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców zamieszczony został następujący zapis:

Nie ma możliwości skorzystania z preferencji prowadzenia firmy bez rejestracji w przypadku, gdy specyfika branży wymaga posiadania koncesji, pozwoleń lub licencji, np. działalności w zakresie przewozów lotniczych, ochrony mienia i osób czy wytwarzania, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją. Dodatkowo zabronione jest prowadzenie działalności niezarejestrowanej w formie spółki cywilnej.

Działalność bez rejestracji to w istocie wykonywanie czynności na własny rachunek, jednak nie jest to działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów.

Kiedy trzeba zarejestrować firmę?

Zarejestrowanie działalności będzie konieczne w przypadku, gdy nie zostanie spełniony przynajmniej jeden z powyższych warunków. W odniesieniu do osób, które rozpoczną wykonywanie czynności na własny rachunek bez rejestracji firmy, w razie uzyskania w danym miesiącu przychodu wyższego od połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia, konieczne stanie się zarejestrowanie firmy w CEIDG (w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym przekroczony zostanie limit przychodów) i dopełnienie pozostałych formalności związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. 

Trzeba mieć na uwadze, że niezarejestrowanie firmy wiąże się z konsekwencjami w postaci kary grzywny, a nawet kary pozbawienia wolności. Dodatkowo należy zapłacić zaległy podatek i składki do ZUS-u wraz z odsetkami.

Dopuszczalny przychód w odniesieniu do działalności bez rejestracji nie może przekroczyć w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia dlatego co miesiąc trzeba pilnować, czy nie została przekroczona kwota przychodów określona w ustawie.

Niezarejestrowana działalność a składki ZUS

W przypadku osiągania przychodów pozwalających na prowadzenie działalności bez rejestracji nie trzeba opłacać żadnych składek do ZUS-u. Przedsiębiorcy, którzy nie zarejestrowali firmy, zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczania społeczne i Fundusz Pracy, a nawet składki na ubezpieczenie zdrowotne. Działalność bez rejestracji daje zatem szansę początkującym przedsiębiorcom potrzebującym czasu na rozwój firmy i wypracowanie większych zysków.

Działalność bez rejestracji to preferencja, a nie obowiązek. Każda osoba decydująca się na takie rozwiązanie powinna mieć na uwadze konsekwencje wynikające z braku rejestracji firmy, takie jak nieodprowadzanie składek emerytalnych, brak ubezpieczenia zdrowotnego pozwalającego na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ oraz niemożność zgłoszenia się do ubezpieczenia chorobowego gwarantującego zasiłek w razie choroby lub macierzyństwa. Jeżeli zatem chcemy posiadać tego typu zabezpieczenie, warto rozważyć zarejestrowanie działalności gospodarczej, możemy to zrobić w każdym momencie, niezależnie od osiąganych przychodów.

Działalność nierejestrowana a podatek dochodowy

Brak zarejestrowanej firmy nie oznacza zwolnienia z opłacania podatku dochodowego. Tego typu zarobek stanowi przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu. Stawka podatku w tym przypadku to 18% lub 32% - po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego (przychody z działalności niezarejestrowanej sumujemy z pozostałymi przychodami, np. z tytułu umowy o pracę). Osoba korzystająca z preferencji prowadzenia działalności bez rejestracji zapłaci podatek dopiero po zakończeniu roku podatkowego. W takim wypadku należy złożyć deklarację PIT-36, która obowiązuje osoby opłacające podatek samodzielnie.

Pozostałe obowiązki i przywileje

Co do zasady osoba prowadząca niezarejestrowaną firmę jest zwolniona z VAT, jednak nie każdy rodzaj działalności może korzystać ze zwolnienia do limitu 200 000 zł obrotów rocznie. Przedsiębiorcy wskazani w art. 113 ust. 13 pkt 1–2 ustawy o VAT, pomimo braku rejestracji w CEIDG, zobowiązani są do rejestracji jako czynni podatnicy VAT. Osoby świadczące usługi lub sprzedające towary w ramach niezarejestrowanej działalności mogą bez przeszkód wystawiać faktury, niezależnie od tego, czy są czynnymi podatnikami VAT, czy też korzystają ze zwolnienia.

Nie jest wówczas wymagane prowadzenie księgowości. Trzeba natomiast posiadać ewidencję sprzedaży, tzw. uproszczony rejestr sprzedaży. W ewidencji tej należy ujmować sprzedaż za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Rejestr sprzedaży pozwoli nam w prosty sposób ustalić moment przekroczenia określonego w ustawie limitu przychodów.

Opinie naszych klientów

40 117
zadowolonych
klientów

BizIn.pl