Propozycja

Grupy VAT od 1 stycznia 2023 roku - wszystko co należy wiedzieć

12 grudzień 2022, 14:08 Poniedziałek
Grupy VAT od 1 stycznia 2023 roku - wszystko co należy wiedzieć limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Wraz z początkiem 2023 roku do ustawy o VAT zostanie wprowadzona nowa kategoria podatników VAT. Grupa VAT będzie oznaczała grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik VAT. Wszystkie informacje o grupach VAT w dzisiejszym artykule Bizin.pl.

Zasady tworzenia grup VAT

Zgodnie z nowymi regulacjami grupę VAT będą mogli utworzyć podatnicy posiadający siedzibę na terytorium kraju lub nieposiadający siedziby na terytorium kraju – w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na jego terytorium.

Każdy podatnik będzie mógł być członkiem tylko jednej grupy VAT. 

Grupa VAT nie będzie natomiast mogła być członkiem innej grupy VAT oraz nie będzie mogła być powiększona o innych członków ani pomniejszona o któregokolwiek z członków wchodzących w jej skład.

Członkowie grupy VAT będą musieli być ze sobą powiązani. Warunki istnienia powiązań między członkami grupy VAT– finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych – będą musiały być spełnione nieprzerwanie przez okres, w jakim ta grupa VAT posiada status podatnika. 

Podatników będzie uważało się za powiązanych finansowo, jeśli jeden z nich, będący członkiem grupy VAT, będzie posiadał bezpośrednio ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących bądź zarządzających, albo ponad 50% prawa do udziału w zysku każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy VAT.

Powiązania ekonomicze zajdą natomiast , jeżeli:

  • przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter
  • rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są współzależne
  • członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT.

Podatników będzie uważało się za powiązanych organizacyjnie, jeżeli prawnie lub faktycznie, bezpośrednio albo pośrednio będą znajdowali się pod wspólnym kierownictwem lub będą organizować swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

Grupa VAT będzie musiała być utworzona na co najmniej 3 lata.

Opodatkowanie transakcji 

W grupie VAT dostawy towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz danego członka tej samej grupy nie będą podlegały opodatkowaniu VAT przez członka grupy VAT na rzecz podmiotu spoza tej grupy będą uznane za dokonane przez tę grupę oraz na rzecz członka grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy będą uważane za dokonane na rzecz tej grupy.

Niepodlegające opodatkowaniu VAT czynności między członkami grupy VAT nie będą również podlegały podatkowi od czynności cywilnoprawnych, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, lub udział w tych prawach, umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. 

W przypadku grupy VAT będą również obowiązywały szczególne zasady ustalania proporcji służącej do ustalenia VAT naliczonego do odliczenia. Zakupy wykorzystywane zarówno do wykonywania czynności dających prawo do odliczenia podatku naliczonego, jak i do czynności, które prawa takiego nie dają, jeżeli:

  • możliwe będzie przyporządkowanie tych czynności do poszczególnych członków grupy VAT – odliczenia częściowe dokonywane będą przy zastosowaniu proporcji obliczonej dla tych konkretnych członków grupy VAT, a nie dla całej grupy
  • nie będzie możliwe przyporządkowanie tych czynności do poszczególnych członków grupy VAT – odliczenia częściowe dokonywane będą przy zastosowaniu proporcji obliczonej dla całej grupy VAT

Grupę VAT w zakresie jej obowiązków podatkowych, w tym wynikających z ustawy o VAT, Ordynacji podatkowej, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o KAS, będzie reprezentował przedstawiciel grupy VAT.

Plik JPK_V7 w imieniu grupy VAT będzie składał jej przedstawiciel. Grupa VAT w rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy będzie mogła uwzględnić kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy wynikającą z ostatnich deklaracji podatkowych złożonych przez jej członków jako podatników.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Rozliczenie po utracie statusu podatnika 

Grupa VAT straci status podatnika z dniem poprzedzającym dzień wystąpienia zmian w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujących naruszeniem warunków uznania grupy VAT za podatnika lub z upływem terminu, na jaki została utworzona.

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl