Propozycja

Kto jest rolnikiem ryczałtowym?

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych - art. 2 pkt 19 ustawy.

Należy pamiętać iż zobowiązanym do wystawienia faktury VAT RR jest nabywca produktów rolnych (art. 116 ust. 1 ustawy o VAT) bowiem rolnik ryczałtowy dostarczający w zakresie prowadzonej działalności rolniczej, produkty rolne  oraz świadcząc usługi rolnicze jest zwolniony z tego obowiązku.

Opinie naszych klientów

47 015
zadowolonych
klientów

BizIn.pl