Propozycja

Jak skorygować błędną datę na fakturze sprzedaży?

05 październik 2021, 14:40 Wtorek
Jak skorygować błędną datę na fakturze sprzedaży? limit_size

Przedsiębiorca podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wystawiając fakturę VAT, może przez pomyłkę wpisać błędną datę sprzedaży towaru. Czy możliwe jest skorygowanie takiej faktury, w jaki sposób można tego dokonać oraz kto może to zrobić? 

Czy sprzedawca będący czynnym podatnik VAT może skorygować fakturę?

Mechanizmem, który przysługuje sprzedawcy podatnikowi VAT, aby sprostować dane w fakturze, jest faktura korygująca. Zgodnie z art. 106j ustawy o VAT, jeżeli po wystawieniu faktury:

 • udzielono obniżki – rabatu, upustu na sprzedany towar;
 • nabywca dokonał zwrotu towaru lub jego opakowania;
 • podatnik zwrócił nabywcy część lub całość zapłaty;
 • podwyższono cenę towaru lub stwierdzono pomyłkę w ustaleniu ceny;
 • stwierdzono pomyłkę w stawce podatku, kwocie podatku lub jakiejkolwiek pozycji faktury

podatnik ma możliwość wystawienia faktury korygującej. Zgodnie z tym, jeżeli zostanie stwierdzona błędna data sprzedaży w wystawionej fakturze, podatnik może skorygować fakturę.

Każda faktura korygująca powinna zawierać, zgodnie z ustawą o VAT:

 • wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”
 • numer oraz datę wystawienia
 • dane sprzedawcy, nabywcy, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą, znajdujące się na pierwotnej fakturze
 • przyczynę korekty
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej
 • jeżeli korekta nie wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – prawidłową treść korygowanych pozycji


Kiedy nabywca może skorygować fakturę?

Nabywca, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Nota korygująca powinna zawierać, zgodnie z ustawą o VAT:

 • wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”
 • numer i datę wystawienia
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i NIP
 • dane sprzedawcy, nabywcy, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą – znajdujące się na pierwotnej fakturze
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej

Nabywca nie może jednak wystawić noty, jeśli pomyłki obejmują:

 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, ich miarę i ilość
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto)
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
 • stawkę podatku
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • kwotę należności ogółem

Podsumowując korektę faktury pod względem daty sprzedaży może dokonać zarówno sprzedawca, jak i nabywca. Ten pierwszy wystawia fakturę korygującą, która nie wymaga niczyjej zgody, drugi zaś notę korygującą. 

Opinie naszych klientów

40 897
zadowolonych
klientów

BizIn.pl