Promocja

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów - zmiany od 1 stycznia 2020 roku

17 grudzień 2019, 14:38 Wtorek
Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów - zmiany od 1 stycznia 2020 roku limit_size

Od 1 stycznia 2020 roku zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy w zakresie warunków zastosowania zwolnienia dla Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WDT). Znowelizowane przepisy są wynikiem pakietu zmian naprawczych UE, które mają na celu uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej w handlu unijnym.

Obecnie obowiązujące przepisy Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega możliwości zastosowania stawki 0% jeżeli zostały przez podatnika spełnione określone warunki:

 • dokonał on dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej
 • przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada on w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE

Dodatkowo na podatnikach dokonujących WDT ciąży obowiązek składania informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej. Informacje podsumowujące składa się w okresach miesięcznych do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów zmiany od 1 stycznia 2020

Od 2020 roku zmienią się warunki zastosowania zwolnienia w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Nowelizacja przepisów wynika z obowiązku implementacji Rozporządzenia Rady UE 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 roku. Od przyszłego roku warunkiem do zastosowania zwolnienia 0% dla WDT będzie m.in:

 • posiadania ważnego numeru identyfikacyjnego VAT przez unijnego nabywcę oraz podanie go dostawcy;
 • złożenie informacji podsumowującej zawierającej prawidłowe informacje dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, chyba że dostawca może należycie, w sposób odpowiadający właściwym organom, uzasadnić swoje uchybienie.

Wymienione przesłanki mają być odzwierciedlone w projektowanych zmianach do art. 42 ustawy o VAT. Z uzasadnienia do projektu wynika, że wyjaśnieniem dla błędów w informacjach podsumowujących mogą być m.in. następujące okoliczności gdy dostawca:

 • wykazał wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w informacji podsumowującej w błędnym okresie
 • popełnił niezamierzony błąd w odniesieniu do wartości danej dostawy
 • przez pomyłkę podał stary numer identyfikacji podatkowej nabywcy, który uległ zmianie

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – zmiany w dokumentowaniu

Poza modyfikacją warunków do stosowania zwolnienia WDT zastosowanie znajdą także zmiany w zakresie dowodów wymaganych do zastosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Wprowadzona zostanie instytucja domniemania pozwalającą uznać, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały wywiezione z terytorium jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego. Jeśli organ podatkowy będzie uważał inaczej musi przedstawić dowody, że towary nie zostały wysłane lub przetransportowane z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego.
Domniemanie będzie miało zastosowanie pod warunkiem, że sprzedawca jest w posiadaniu:

 • co najmniej dwóch niesprzecznych ze sobą dokumentów, o którym mowa w ust. 3 lit. a rozporządzenia (Grupa A), które zostały wydane przez dwa niezależne od siebie podmioty, a także niezależne od sprzedawcy i od nabywcy (np. CMR i faktura od przewoźnika towaru)
 • jakichkolwiek pojedynczych dowodów, o którym mowa w ust. 3 lit. a rozporządzenia, wraz z jakimikolwiek pojedynczymi niebędącymi ze sobą w sprzeczności dowodami, o których mowa w ust. 3 lit. b (Grupa B), potwierdzającymi wysyłkę lub transport, które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, a także niezależne od sprzedawcy i od nabywcy (np. CMR oraz polisa ubezpieczeniowa).

W przypadku wywozu towarów przez nabywcę lub przez osobę trzecią działającą na rzecz nabywcy sprzedawca musi dodatkowo posiadać oświadczenie nabywcy, że towary zostały wysłane lub przetransportowane na terytorium innego kraju członkowskiego. Oświadczenie powinno zawierać nazwę lub imię i nazwisko oraz adres nabywcy, ilość i rodzaj towarów, datę i miejsce przybycia towarów, w przypadku dostawy środków transportu, numer identyfikacyjny środków transportu, oraz identyfikację osoby przyjmującej towary na rzecz nabywcy.

Dowody wymagane dla stawki 0%

Dokumenty które będą akceptowane jako dowód wysyłki lub transportu to:
Grupa A:

 • podpisany list przewozowy CMR
 • konosament
 • faktura za towarowy przewóz lotniczy
 • faktura od przewoźnika towarów

Grupa B:

 • polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów
 • dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia
 • poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim

Opinie naszych klientów

36 616
zadowolonych
klientów

BizIn.pl