Promocja

Rozliczenia przedsiębiorców na koniec roku

13 grudzień 2019, 15:06 Piątek
Rozliczenia przedsiębiorców na koniec roku limit_size

Każdy przedsiębiorca co roku rozlicza się z fiskusem z uzyskanych dochodów. To, jaką deklarację powinien złożyć w Urzędzie Skarbowym, zależy od sposobu opodatkowania oraz formy prowadzenia działalności gospodarczej. 

Ryczałt ewidencjonowany PIT-28  

Deklaracja PIT-28 składana jest przez przedsiębiorców, którzy wybrali formę opodatkowania swoich przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Można wyróżnić dwa rodzaje przychodów, które można rozliczać w taki sposób:

  • powstałe z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy (lub innych o podobnym charakterze), gdy umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
  • uzyskane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub działalności w formie spółki cywilnej

Karta podatkowa PIT-16A 

Jest to deklaracja składana przez przedsiębiorcę o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.
Formularz ten musi być złożony, do końca stycznia następnego roku podatkowego po roku rozliczanym.

Podatek liniowy PIT-36L 

PIT-36L składają przedsiębiorcy, którzy opodatkowują swoje dochody podatkiem liniowym, czyli stałą stawką w wysokości 19%. Ta forma rozliczenia dyskwalifikuje możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Druk PIT-36L składają przedsiębiorcy:

  • prowadzący działalność gospodarczą,
  • wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT, którzy złożyli oświadczenie, że chcą rozliczać się w sposób liniowy

PIT-36L należy złożyć w urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku rozliczanym.

Skala podatkowa PIT-36 

Deklaracja PIT-36 składana jest w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej skalą podatkową, której stawka od 2020 roku wynosi 17% (17,75% za 2019 rok) oraz 32% od nadwyżki przychodów przekraczających 85.528 zł. Jest deklaracją roczną najczęściej składaną przez podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy równocześnie mogą na tym formularzu rozliczyć inne przychody osiągnięte poza działalnością, jak również dokonać wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz skorzystać z ulg podatkowych.  Ostateczny termin złożenia deklaracji PIT-36 przypada na 30 kwietnia za rok poprzedni.

Terminy rozliczeń pracowników

PIT-4R to deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Przy pomocy tej deklaracji przedsiębiorca wykazuje zaliczki na podatek pobierane i opłacane za podatników. Deklarację PIT-4R za dany rok pracodawca musi złożyć do końca stycznia kolejnego roku. Deklarację składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla:

  • miejsca zamieszkania płatnika, gdy pracodawca jest osobą fizyczną
  • siedziby płatnika albo gdy nie posiada on siedziby według miejsca prowadzenia działalności, gdy przedsiębiorca nie jest osobą fizyczną

PIT-11 to imienna informacja o rocznych dochodach pracownika i zaliczkach pobranych na podatek dochodowy przez płatnika. Pracodawca ma obowiązek przekazania jej do urzędu skarbowego oraz pracownikowi. Termin przekazania deklaracji PIT-11 do urzędu skarbowego upływa ostatniego dnia stycznia. Deklarację tę można złożyć wyłącznie elektronicznie. Natomiast termin przekazania deklaracji PIT-11 dla pracownika upływał będzie niezmiennie ostatniego dnia lutego.

Opinie naszych klientów

36 213
zadowolonych
klientów

BizIn.pl