Propozycja

Co to jest i jak stosować ulgę na złe długi w PIT i CIT?

17 styczeń 2020, 14:37 Piątek
Co to jest i jak stosować ulgę na złe długi w PIT i CIT? limit_size

Jedną z wielu zmian jaka weszła w życie 1 stycznia 2020 roku jest tzw. ulga na złe długi w PIT i CIT. Wprowadzenie ulgi ma wpłynąć na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw.

Jak działa ulga na złe długi w podatku dochodowym 

od 1 stycznia 2020 roku podatnicy podatku CIT i PIT, są zobowiązani do stosowania ulgi na złe długi. Zgodnie z przepisami przejściowymi regulacje dotyczące ulgi na złe długi będą mają zastosowanie do transakcji handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po 31 grudnia 2019 roku.

Mechanizm działania ulgi w PIT i CIT jest zbliżony do tego, jaki funkcjonuje na gruncie podatku VAT. W myśl nowych przepisów ustawy o PIT  oraz CIT, podstawa obliczenia podatku dochodowego będzie mogła zostać:

 • zmniejszona o zaliczaną do przychodów wartość należności, która nie została opłacona w terminie 90 dni, licząc od dnia upływu daty płatności wskazanej na fakturze (rachunku) lub umowie  w przypadku sprzedawcy
 • zwiększona o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane w terminie 90 dni, licząc od dnia upływu daty płatności wskazanej na fakturze (rachunku) lub umowie w przypadku nabywcy.

Zwiększenia i zmniejszenia podstawy opodatkowania w związku z nieopłaceniem faktury, będzie się dokonywało w zeznaniu rocznym, składanym w rozliczeniu za ten rok, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu płatności wskazanej na fakturze (rachunku) lub umowie. Zastosowanie ulgi będzie możliwe także w zaliczce na podatek dochodowy wyliczanej za okres, w którym upłynął termin 90 dni, licząc od terminu płatności wskazanego na fakturze, rachunku lub umowie.

Warunki stosowania ulga na złe długi w PIT i CIT 

Zastosowanie ulgi na złe długi w podatku dochodowym ma miejsce tylko wtedy, gdy łącznie spełnione zostaną określone warunki:

 • nabywca będący dłużnikiem na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego, nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 • od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy, która może być przedmiotem zastosowanej ulgi (nieopłacenie w terminie), nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa (licząc od czynności, która wystąpiła jako ostatnia),
 • wystawiona faktura (rachunek) lub umowa dokumentują transakcję handlową zawartą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatników (stron transakcji), dla których przychody są opodatkowane na terytorium Polski.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek ze wskazanych powyżej warunków sprzedawca nie będzie mógł zastosować ulgi na złe długi.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Moment ujęcia ulgi na złe długi w PIT i CIT 

Zastosowanie ulgi na złe długi w PIT i CIT będzie możliwe w zaliczce na podatek dochodowy za okres, w którym upłynął termin 90 dni, licząc od terminu płatności wskazanego na fakturze, rachunku lub umowie. Ulga jest wykazywana równocześnie w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, począwszy od pierwszego dnia następującego po tym terminie.

Analogicznie w przypadku uregulowania płatności lub zbycia wierzytelności podatnicy zobowiązani są do:

 • zwiększenia podstawy opodatkowania lub zmniejszenia straty o wartość należności po stronie sprzedawcy
 • zmniejszenia podstawy opodatkowania lub zwiększenia straty o wartość należności po stronie nabywcy

za rok podatkowy, w którym zobowiązanie/należność zostanie uregulowana lub zbyta.

Należy pamiętać, że wartość wierzytelności, odliczane od podstawy opodatkowania lub zwiększające stratę, nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku, gdy obowiązek zastosowania ulgi na złe długi w PIT i CIT powstanie po likwidacji działalności, zmianie zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej lub po zmianie formy opodatkowania, to zmniejszenia/zmniejszenia podstawy opodatkowania/straty, dokonuje się w:

 • zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym miała miejsce likwidacja
 • zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania lub zmiana zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej

Opinie naszych klientów

47 015
zadowolonych
klientów

BizIn.pl