Propozycja

W jakich sytuacjach można wystawić zbiorczą fakturę korygującą?

27 marzec 2023, 17:45 Poniedziałek
W jakich sytuacjach można wystawić zbiorczą fakturę korygującą? limit_size

Każdemu przedsiębiorcy może przydarzyć się sytuacja w której wystąpi konieczność skorygowania większej liczby transakcji z danym kontrahentem. Może on wówczas wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą – jednakże taka możliwość istnieje, jedynie w sytuacji gdzie udzielono rabatu lub opustu. Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy powodem wystawienia zbiorczej faktury korygującej jest inna przyczyna.  W dzisiejszym artykule Bizin.pl wyjaśniamy wszystkie kwestie związanie z wystawianiem zbiorczej faktury krygującej. 

Kiedy można wystawić fakturę korygującą?

Przypadki, w których podatnik  może wystawić fakturę korygującą, zawarte zostały w przepisach ustawy o VAT. Zgodnie z tą ustawą sporządzenie korekty będzie konieczne, jeżeli po wystawieniu faktury pierwotnej zaistniały poniższe przesłanki tj.: 

  • podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,
  • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, 
  • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, otrzymanych przed dokonaniem transakcji,
  • stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury. 

Przepisy ustawy o VAT nie wskazują bezpośredniego terminu wystawienia faktury korygującej, określają natomiast okoliczności, w których należy wystawić fakturę korygującą. Faktura korygująca powinna być sporządzona niezwłocznie po ujawnieniu okoliczności będących jej podstawą, natomiast maksymalny dopuszczalny termin wystawienia faktury korygującej jest wyznaczany upływem terminu przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynikającego z faktury pierwotnej. 

Kiedy można wystawić zbiorczą fakturę korygującą?

Sporządzanie i wystawienie zbiorczych faktur korygujących ma zastosowanie w sytuacjach, gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny do dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie. Taka faktura korygująca, oprócz standardowych danych zamieszczanych w korekcie, powinna zawierać również wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub udzielana obniżka.

Zbiorcza faktura korygująca nie musi obejmować wszystkich dostaw i usług wykonanych w danym okresie na rzecz nabywcy. Należy wówczas wskazać nazwy towarów i usług objętych korektą. Zbiorcza faktura musi także zawierać numery wszystkich korygowanych faktur.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Wystawienie zbiorczej faktury korygującej z innego powodu niż udzielenie rabatu

Artykuł 106j ust. 3 ustawy o VAT budzi pewne wątpliwości dotyczące wystawiania zbiorczych faktur korygujących w przypadkach innych niż udzielenie opustu lub obniżki ceny. Normy zawarte w ww. artykule jasno określają przypadki, kiedy podatnik jest uprawniony do wystawienia zbiorczej faktury korygującej, odnoszą się tylko do opustu lub obniżki ceny, co sugeruje, że w innych sytuacjach korekty takie nie powinny być wystawiane.

Jaki kurs walut zastosować w zbiorczych fakturach korygujących?

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwoty stosowane do ustalenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. 

Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez EBC na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. Obecnie przepisy nie regulują zasad ustalania kursu walut w przypadku korekt. Przyjmuje się, że powinien to być kurs jak w przypadku faktur pierwotnych. 

Od tej zasady istnieje wyjątek dotyczący zbiorczych faktur korygujących, gdy udzielono rabatu. Dla przeliczenia kwot wykazywanych w tego typu zbiorczej fakturze korygującej właściwe będzie przyjęcie kursu waluty obcej obowiązującego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia korekty. 

Opinie naszych klientów

46 586
zadowolonych
klientów

BizIn.pl