Propozycja

W jakich okolicznościach dokonać anulowania wystawionej faktury VAT?

20 maj 2022, 12:19 Piątek
W jakich okolicznościach dokonać anulowania wystawionej faktury VAT? limit_size

W obrocie gospodarczym czasami dochodzi do sytuacji w której przedsiębiorca popełni błąd podczas wystawiania faktury. Pomyłka taka może być skorygowana przy pomocy korekty takiej faktury, jak również w ściśle określonych przypadkach możliwe jest również jej anulowanie. W jakich przypadkach zatem można dokonać anulowania wystawionej faktury?

Kiedy można anulować wystawioną fakturę VAT

Obowiązujące przepisy podatkowe nie regulują kwestii dotyczącej anulowania wystawionej faktury. Z przyjętych praktyk księgowych wynika, że anulowania faktury można dokonać, tylko gdy spełnione są dwa warunki - transakcja nie doszła do skutku oraz gdy faktura VAT nie trafiła do obiegu prawnego, czyli odbiorca jej nie otrzymał.

Dopuszcza się anulowanie faktury poprzez przekreślenie oryginału i kopii oraz dokonanie odpowiedniej adnotacji. Do faktury warto więc dołączyć opis wskazujący na anulowanie faktury, przyczynę oraz datę i podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur. Należy pamiętać, że faktury, które zostały anulowane muszą być przechowywane w dokumentacji księgowej. 

W jakiej sytuacji wystawić fakturę korygującą

Skorygowania błędnej treści faktury pierwotnej należy dokonać poprzez wystawienie faktury korygującej. Wystawienie korekty jest niezbędne, gdy po wystawieniu faktury:

  • udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
  • udzielono opustów i obniżek cen
  • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań
  • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty
  • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Wystawienie faktury korygującej jest konieczne również w przypadkach, gdy kontrahent prześle nieprawidłowo lub omyłkowo wystawioną fakturę, jednak dokumentuje ona faktyczną dokonaną czynność. Wystawienie faktury korygującej jest obowiązkowe również, w sytuacji gdy faktura nie dokumentuje rzeczywiście dokonanej czynności pomiędzy dwoma podmiotami, jednak została wprowadzona do obrotu prawnego, a podmiot, który ją otrzymał i jej nie odesłał.

Czy można anulować fakturę przekazaną kontrahentowi?

Anulowanie faktury przekazanej kontrahentowi jest możliwe tylko wtedy, gdy faktura ta nie została wprowadzona do obrotu prawnego. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 28 kwietnia 2009 roku: wprowadzenie faktury do obrotu prawnego ma miejsce wówczas, gdy została ona odebrana przez nabywcę, co oznacza, że w takim przypadku wystawca faktury nie ma już możliwości dokonania jej anulowania, a może tylko dokonać jej korekty na zasadach określonych stosownymi przepisami (np. skorygować ją do zera). Nie może budzić przy tym wątpliwości, że pojęcia «wprowadzenie do obrotu» nie można rozumieć inaczej, jak tylko przez fakt ich doręczenia kontrahentowi”.
Mając na uwadze, że niewprowadzenie faktury do obrotu prawnego może mieć miejsce, gdy faktura zostanie wysłana, ale nie zostanie odebrana przez kontrahenta oraz faktura zostanie wysłana i odebrana, a następnie odesłana przez kontrahenta (w taki sposób, że podatnik posiada oba egzemplarze faktur – oryginał i kopię – a kontrahent nie uwzględnił faktury w swoich ewidencjach), a jednocześnie nie doszło do zrealizowania transakcji (świadczenia usługi, dostawy towarów) - w tych sytuacjach możliwe jest anulowanie faktury przekazanej kontrahentowi.

Opinie naszych klientów

43 460
zadowolonych
klientów

BizIn.pl