Propozycja

TAX FREE - jak otrzymać zwrot podatku?

03 wrzesień 2020, 14:25 Czwartek
TAX FREE - jak otrzymać zwrot podatku? limit_size

Przedsiębiorcy zajmujący się handlem, chcąc zachęcić klientów z zagranicy mogą wprowadzić w swoich placówkach system TAX FREE. Dzięki niemu klienci z krajów spoza Unii Europejskiej mają szansę na zwrot podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów w Polsce. 

Sprzedawcy uprawnieni do stosowania TAX FREE


Przedsiębiorcy chcący włączyć się do systemu sprzedaży TAX FREE muszą wiedzieć, że mogą w nim działać wyłącznie uprawnieni sprzedawcy. Przedsiębiorca chcący zostać uprawnionym sprzedawcą musi spełnić łącznie szereg warunków do których należą: 

  • sprzedawca musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT
  • musi prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem kas rejestrujących
  • musi zawrzeć umowę przynajmniej z jednym z podmiotów uprawnionych do dokonywania zwrotu podatku VAT w systemie TAX FREE lub sam być podmiotem uprawnionym do jego dokonywania

Jeżeli powyższe kryteria zostaną spełnione, podatnik powinien dodatkowo:

  • poinformować naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że jest sprzedawcą, u którego zakupy uprawniają do zwrotu podatku podróżnym
  • poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżni dokonujący zakupów mogą odebrać podatek
  • poinformować naczelnika urzędu skarbowego, z kim ma zawartą umowę o zwrot podatku oraz przedłożyć kopię tej umowy
  • zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim
  • oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których służy zwrot podatku


Rozliczenie VAT przy TAX FREE 

Sprzedaż towaru w momencie dokonania transakcji jest opodatkowana stawką właściwą dla danego towaru. Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego, że zakupiony towar został przez nabywcę wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej i dokonaniu zwrotu podatku VAT podróżnemu, dostawa towarów podróżnym spoza Unii Europejskiej w ramach systemu TAX FREE jest opodatkowana stawką 0%. 

Sprzedawca do czasu braku posiadania potwierdzenia wywozu towaru poza granice Unii Europejskiej w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano dostawy, powinien opodatkować tę sprzedaż według stawki krajowej. W momencie otrzymania dokumentu przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonana była sprzedaż, może wykazać sprzedaż opodatkowaną według stawki 0%. W praktyce jednak nie zawsze podatnik dostaje taki dokument szybko. W przypadku jego późniejszego dostarczenia może dokonać korekty podatku VAT należnego w deklaracji za okres, w którym dokument otrzymał.

Zmiany w TAX FREE od 1 lipca 2020 roku

Do końca czerwca 2020 roku zwrotu VAT podróżnym mogli dokonać tylko sprzedawcy, u których obrót za poprzedni rok przekroczył 400 000 zł i tylko od towarów zakupionych w ich sklepie. Tym samym nie wszyscy sprzedawcy mogli dokonywać zwrotu w przypadku, gdy obrót był niższy – musieli mieć umowę zawartą z firmą, która zwraca VAT profesjonalnie. Od 1 lipca 2020 roku sprzedawcy mogą takiego zwrotu dokonywać sami, bez względu na osiągane obroty, ale tylko od towarów zakupionych w ich sklepie. Powyższe nie oznacza, rzecz jasna, możliwości korzystania z pomocy podmiotów, które zajmują się profesjonalnie zwrotem VAT. Co ważne, pozostałe warunki opisane powyżej nie uległy modyfikacji.

Opinie naszych klientów

40 706
zadowolonych
klientów

BizIn.pl