Promocja

Rejestracja do VAT - kiedy jest konieczna?

05 czerwiec 2020, 14:16 Piątek
Rejestracja do VAT - kiedy jest konieczna? limit_size

Wielu przedsiębiorców zastanawia się czy rejestracja do VAT jest konieczna oraz kiedy należy ją przeprowadzić. W dzisiejszym artykule postaramy się kompleksowo odpowiedzieć na to pytanie.

Rejestracja do VAT

Zwolnienia z podatku od towarów i usług określają sytuacje, w których przedsiębiorcy nie muszą dokonywać rejestracji jako czynni podatnicy VAT. Wyróżnia się jego dwa podstawowe rodzaje takie jak zwolnienie podmiotowe oraz przedmiotowe.

Zwolnienie podmiotowe w VAT

Zwolnienie podmiotowe z VAT to zwolnienie ze względu na obroty. Jest ono dostępne dla większości przedsiębiorców, którzy mogą z niego skorzystać już w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Nie muszą oni przeprowadzać rejestracji do VAT do momentu przekroczenia w danym roku podatkowym kwoty obrotów w wysokości 200 000 zł.

Trzeba jednak pamiętać, że zwolnienie podmiotowe z VAT nie ma zastosowania w każdym przypadku. Zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług z ulgi tej nie mogą skorzystać podatnicy, którzy dokonują dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy lub towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

 • wyrobów tytoniowych
 • energii elektrycznej
 • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji
 • terenów budowlanych
 • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b
 • nowych środków transportu

Z ulgi nie mogą również skorzystać przedsiębiorcy którzy świadczą usługi:

 • prawnicze
 • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego
 • jubilerskie
 • oraz nie posiadają siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju

Jeżeli przedsiębiorca zamierza prowadzić któryś z powyższych rodzajów działalności, rejestracja do VAT obowiązuje go już w momencie rozpoczęcia działalności. W każdym innym wypadku przedsiębiorca może dokonać wyboru, czy chce korzystać ze zwolnienia, czy zostać czynnym podatnikiem VAT.

Zwolnienie przedmiotowe z VAT

Zwolnienie przedmiotowe, przysługuje przedsiębiorcy ze względu na przedmiot prowadzonej działalności. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi sprzedaż towarów lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, wystawiając fakturę zawsze zastosuje do nich tzw. stawkę “zw” i nie ma prawa do odliczenia VAT z faktur kosztowych z nimi związanych.

Proces rejestracji do VAT

W celu dokonania rejestracji do VAT należy złożyć formularz VAT-R. Powinno to nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT, lub w przypadku gdy na rejestrację do VAT zdecyduje się przedsiębiorca, który dotychczas korzystał ze zwolnienia, powinien on złożyć formularz VAT-R do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego chciałby stać się czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Druk VAT-R dostarcza się do urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku od towarów i usług, czyli właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Urząd skarbowy na podstawie art. art. 96 ust. 4a ustawy o VAT, może jednak nie dokonać rejestracji podmiotu do VAT, bez obowiązku zawiadamiania o tym fakcie, w sytuacji gdy podczas weryfikacji formularza zgłoszeniowego VAT-R wystąpi jedna z poniżej wymienionych przesłanek:

 • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą 
 • podmiot ten nie istnieje
 • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem
 • podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego

Opinie naszych klientów

36 214
zadowolonych
klientów

BizIn.pl