Promocja

Refakturowanie - najważniejsze informacje

04 maj 2020, 14:46 Poniedziałek
Refakturowanie - najważniejsze informacje limit_size

W przepisach prawa podatkowego oficjalnie nie występuje pojęcie refaktury. Pojęcie to jednak bardzo dobrze ukształtowało się w praktyce gospodarczej i jest często stosowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Na czym polega refakturowanie? 

Refakturowanie to przeniesienie kosztów na podmiot, który faktycznie korzysta z usługi. Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT z refakturą mamy do czynienia w sytuacji, gdy podatnik działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej. Kosztami wykonania usługi zostaje obciążony podmiot, który ostatecznie korzysta z usługi.

Moment powstania obowiązku podatkowego VAT

W przypadku refakturowania dość problematyczne staje się ustalenie, kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT, ponieważ ani w ustawie, ani w innych przepisach sprawa ta nie została jednoznacznie przedstawiona.

W większości interpretacji wydanych przez organy podatkowe stwierdzono, że datą powstania obowiązku podatkowego w sytuacji refakturowania jest data zakończenia wykonania usługi. Zdarzają się jednak także opinie, zgodnie z którymi moment ten jest równoznaczny z datą wystawienia refaktury. W związku z tym do chwili, w której przepisy nie zostaną jednoznacznie określone, warto w przypadku świadczenia refakturowanych usług postarać się o indywidualną interpretację podatkową.

Marża przy refakturowaniu

Podczas refakturowania pośrednik wystawia swojemu klientowi fakturę za usługę. Jednak na tej fakturze muszą znajdować się takie kwoty, jakie zostały umieszczone na fakturze pierwotnej. W związku z tym pośrednik nie może naliczać marży, pośrednicząc w transakcjach pomiędzy dostawcą usługi a jej finalnym odbiorcą.

Refaktura w podatku dochodowym

Kwestia rozliczenia refakturowanych kosztów w podatku dochodowym również nie została doprecyzowana w ustawie. W związku z tym organy podatkowe opierają się w swoich interpretacjach na ogólnych zasadach dotyczących podatku dochodowego.

Rozliczanie przychodu z refaktury

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód powstaje w chwili wykonania usługi lub jej części, jednak nie później niż w dniu wystawienia faktury lub otrzymania należności.

Jeśli jednak strony zawarły porozumienie, że dana usługa rozliczana jest w okresach rozliczeniowych, wówczas za datę powstania przychodu uznaję się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Czas trwania tego okresu ustala się w umowie lub na fakturze. Jednak rozliczenie usługi w ramach refaktury nie powinno zdarzać się rzadziej niż raz w roku.

Natomiast, gdy okres rozliczeniowy nie został określony, to za dzień powstania przychodu z refaktury uznaje się dzień jej wystawienia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zapłata za usługę została uregulowana przed dniem wystawienia refaktury. W takim przypadku przychód powstaje w dniu uregulowania należności.

Rozliczanie kosztu z refaktury

Jeśli chodzi o rozliczenie kosztów, które są refakturowane większość interpretacji organów podatkowych podziela pogląd, że koszty podlegające refakturowaniu stanowią koszty nie związane bezpośrednio z przychodami. W związku z tym są one zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Jednak wśród interpretacji pojawiają się również stanowiska zgodnie, z którymi refakturowane koszty stanowią koszty bezpośrednio związane z refakturowanymi przychodami.

Przepisy więc nie określają jasno, jak należy podejść do kwestii refakturowania kosztów. Zazwyczaj stanowisko organów podatkowych w tej kwestii zależne jest od profilu działalności danej firmy. Dlatego też wskazane jest, aby w razie wątpliwości wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji.

Opinie naszych klientów

35 906
zadowolonych
klientów

BizIn.pl