Promocja

Przynależności podatnika do organizacji a koszt uzyskania przychodu

19 wrzesień 2013, 10:53 Czwartek

Interpelacja nr 18155 do ministra finansów

w sprawie zmiany przepisu mówiącego o możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów przynależności podatnika do organizacji związanych z wykonywanym zawodem lub też prowadzoną działalnością gospodarczą


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w sposób bardzo szczególny traktuje problem przynależności podatnika do organizacji zawodowych oraz tych, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą czy też z wykonywanym zawodem. Możliwość zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów reguluje ogólna zasada wyrażona w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f.), zgodnie z którą kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z kolei art. 23 ust. 1 pkt 30b u.p.d.o.f. stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw, do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 15% najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy.

Powyższy zapis był i jest w dalszym ciągu krytykowany zarówno przez samych zainteresowanych, jak i doradców podatkowych. Wydaje się, że sprawa ta nabrała już wszelkich cech świadczących o tym, ze należy ten przepis zmienić.

Dlatego też proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy resort finansów zamierza w niedalekiej przyszłości zmienić ten zapis?

2. Czy Szanowny Pan Minister nie uważa, że utrzymywaniem w dalszym ciągu tego archaicznego i niewątpliwie tylko i wyłącznie fiskalnego przepisu hamuje rozwój między innymi cechów rzemiosł różnych, które opierają się na dobrowolności przynależności swoich członków?

3. Czy resort finansów zarówno w sferze fiskalnej, jak i strat dla rozwoju rzemiosła dokonał bilansu podsumowującego koszt istnienia tego przepisu w chwili obecnej, ewentualny rozkład zysków i strat w przypadku jego likwidacji?

Z poważaniem

Poseł Henryk Kmiecik
Lubawka, dnia 22 maja 2013 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 18155 w sprawie zmiany przepisu mówiącego o możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów przynależności podatnika do organizacji związanych z wykonywanym zawodem lub też prowadzoną działalnością gospodarczą


Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na wystąpienie wicemarszałka Sejmu pana Marka Kuchcińskiego z dnia 31 maja 2013 r. nr SPS-023-18155/13, przy którym załączono interpelację pana posła Henryka Kmiecika w sprawie zmiany przepisu mówiącego o możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów przynależności podatnika do organizacji związanych z wykonywanym zawodem lub też prowadzoną działalnością gospodarczą, uprzejmie informuję.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 30 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 361, z późn. zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem:

a) wpłat podatników prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej,

b) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie 114 zł.


Z powyższego wynika więc, że jeśli wykonywanie określonej działalności jest uwarunkowane przynależnością do jakiejś organizacji oraz opłacaniem składek na jej rzecz, a wydatki poniesione na takie składki spełniają przesłankę art. 22 ust. 1, to stanowią one koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości.

Ustawodawca zasadniczo wyłączył natomiast - poza przypadkami wskazanymi w lit. a i b - możliwość zaliczenia przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów kwoty składek na rzecz organizacji, w których członkostwo nie jest obowiązkowe.

Postulowana przez pana posła zmiana przepisu art. 23 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegająca na likwidacji limitu wydatków z tytułu składek na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa, nie znajduje uzasadnienia.

Nie można stawiać znaku równości pomiędzy przynależnością obowiązkową i dobrowolną do określonych organizacji. W pierwszym z tych przypadków przynależność do określonej organizacji warunkuje wykonywanie określonych czynności, zawodu, co determinuje osiąganie przychodów, podczas gdy w drugim przynależność do określonej organizacji nie wpływa na powstanie i zachowanie źródła przychodów.

Nie można też zgodzić się z twierdzeniem, że przepis art. 23 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych hamuje rozwój m.in. cechów rzemiosł różnych, do których przynależność jest dobrowolna.

Przede wszystkim żaden z przepisów podatkowych nie ogranicza możliwości przynależności do tych organizacji. Nie wydaje się też, by decyzje podatników o dobrowolnym przystąpieniu do określonej organizacji, podejmowane były przez wzgląd na możliwość bądź brak możliwości zaliczania składki członkowskiej do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości.

Ponadto pragnę zwrócić uwagę na obowiązujący przepis art. 112c pkt 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Zgodnie z dyspozycja tego przepisu, w okresie od dnia skierowania do Rzeczypospolitej Polskiej zaleceń, o których mowa w art. 126 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, do dnia ich uchylenia Rada Ministrów nie może przyjmować projektów ustaw określających zwolnienia, ulgi i obniżki, których skutkiem finansowym może być zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.

Zmiana przepisu art. 23 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegająca na likwidacji limitu wydatków zaliczanych do kosztów podatkowych z tytułu składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, niewątpliwie prowadziłaby do obniżenia podstawy opodatkowania, a co za tym idzie zmniejszenia wpływów budżetowych.

Ponadto należy zauważyć, że minister finansów, kreując politykę podatkową państwa, musi pogodzić z jednej strony funkcje fiskalne podatków, z drugiej ich aspekt społeczny. W aspekcie fiskalnym - w dobie recesji gospodarczej i istniejącego deficytu budżetowego - najważniejszym zadaniem staje się realizacja zaplanowanych dochodów budżetu państwa. W tej sytuacji dalsze zmniejszenie wpływów do budżetu - przy zachowaniu wydatków budżetowych na niezmienionym poziomie - spowoduje wzrost deficytu budżetowego lub konieczność znalezienia alternatywnych źródeł dochodu, co w konsekwencji może mieć niekorzystne następstwa społeczne.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu
Maciej Grabowski
Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Opinie naszych klientów

38 169
zadowolonych
klientów

BizIn.pl