Promocja

Obowiązkowy spis z natury - to warto wiedzieć

24 listopad 2020, 14:19 Wtorek
Obowiązkowy spis z natury - to warto wiedzieć limit_size

Koniec roku podatkowego oznacza szereg obowiązków ciążących na przedsiębiorców. Jednym z nich jest przeprowadzenie spisu z natury, który stanowi ostatni wpis w KPiR będący jej zamknięciem. Kiedy należy go sporządzić oraz jakie dane powinien zawierać? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule w Bizin.pl

Obowiązek przeprowadzenia remanentu

Podatnicy są zobowiązani do stworzenia spisu z natury zwanego również remanentem:

 • na 1 stycznia
 • na koniec każdego roku podatkowego
 • na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego
 • jeżeli dochodzi do zmiany wspólnika
 • jeżeli dochodzi do zmiany proporcji udziałów wspólników 
 • w przypadku likwidacja działalności

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Obowiązkowe elementy spisu z natury 

Informacji o tym, jakie dane powinien zawierać spis z natury zwany również remanentem, zamieszczone są w par. 25 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR. Zgodnie z tym przepisem konieczne elementy to:

 • nazwisko i imię właściciela zakładu (nazwę firmy)
 • datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w ust. 1 par. 24
 • jednostkę miary
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową
 • łączną wartość spisu z natury oraz
 • klauzulę "Spis zakończono na pozycji...",
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników)

Składniki ujęte w spisie z natury należy wycenić w ciągu 14 dni od dnia zakończenia remanentu.

Wycena składników majątku

Ujmowane w remanencie towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady, wyceniane są zgodnie z ceną zakupu lub kosztem wytworzenia. Cenę zakupu stanowi kwota płacona sprzedawcy pomniejszona o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu. W przypadku importu cena jest powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz dodatkowe opłaty celne poniesione w związku z importem towaru. W przypadku darowizny lub spadku cenę zakupu stanowi cena takiego samego lub podobnego składnika majątku. Natomiast do kosztów wytworzenia zaliczamy wszelkie koszty bezpośrednio i pośrednio związane z wytworzeniem danego towaru, materiału itd., z wyłączeniem kosztów sprzedaży wyrobów gotowych i usług.

W szczególnych przypadkach, wyceny składników majątku objętych spisem, można dokonać na podstawie cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeśli są one niższe od cen nabycia lub zakupu np. w wyniku uszkodzenia, wyjścia z mody. Odpady użytkowe znajdujące się na stanie na dzień przeprowadzenia remanentu, które utraciły swoją pierwotną wartość, wycenia się według wartości oszacowanej, uwzględniając przy tym ich przydatność do dalszego użytkowania.

Wpis remanentu do KPiR

Remanent należy wpisać do księgi przychodów i rozchodów zgodnie z poszczególnymi rodzajami jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne, szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Należy pamiętać o tym, by wspomniane zestawienie przechowywać razem z KPiR.

Remanent w Bizin.pl

Wszystkie niezbędne informacje o tym jak zrobić remanent w systemie Bizin.pl znajdziesz w artykule „Drukowanie remamentów i przygotowanie się do inwentaryzacji z BizIn”. 

Opinie naszych klientów

38 168
zadowolonych
klientów

BizIn.pl