Promocja

Korekta faktury VAT - w jakim terminie należy ją wystawić?

26 maj 2020, 14:23 Wtorek
Korekta faktury VAT - w jakim terminie należy ją wystawić? limit_size

Prowadząc własną działalność gospodarczą czasem mogą zdarzyć się pomyłki w wystawionych fakturach, jak również zwroty czy reklamacje dotyczące sprzedanych towarów. W takiej sytuacji każdy przedsiębiorca zobowiązany do korekty faktury, a więc wystawienia faktury korygującej. 

Korekta faktury – kiedy wystawić 

Zgodnie z ustawą o podatku VAT korekta faktury powinna być wystawiona w przypadku, gdy:

 • udzielono opustów i obniżek cen
 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu
 • dokonano nabywcy zwrotu całości lub części zapłaty
 • dokonano podatnikowi zwrotu towarów i opakowań
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

Jeżeli wystawienie faktury korygującej jest spowodowane którąś z powyższych przyczyn to korekta faktury powinna zawierać dane wymienione w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT do których należą:

 • wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA"
 • kolejny numer oraz datę jej wystawienia
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca
 • przyczynę korekty
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej
 • prawidłową treść korygowanych pozycji

Jak zaksięgować korektę 

Zasady dotyczące księgowania faktur korygujących zostały ujęte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z ustawą moment ujęcia korekty faktury jest uzależniony od tego, z jakiego powodu została wystawiona faktura korygująca:

 • jeśli więc jest ona wystawiona w wyniku błędu (np. zawierała pomyłki w ilości, cenie lub kwocie podatku VAT), należy się cofnąć do okresu, w którym została wystawiona faktura pierwotna,
 • natomiast jeśli korekta faktury została wystawiona z powodu późniejszych zdarzeń (np. reklamacja, zwrot lub częściowy zwrot towaru, udzielenie rabatu), wówczas fakturę korygującą należy rozliczyć na bieżąco, z datą jej wystawienia.

Warto zaznaczyć, że w przypadku gdy wystawiona korekta faktury zmniejsza przychód w okresie, w którym nie występują żadne przychody albo gdy ich kwota jest niewystarczająca, przedsiębiorca powinien zwiększyć koszty o kwotę, w jakiej nie mogły zostać pomniejszone przychody.

Przechowywanie dokumentów

Zgodnie z obowiązującym prawem, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Ma to również odniesienie do okresu przez jaki powinny być przechowywane wszelkie ewidencje prowadzone dla celów rozliczenia podatku i związane z tym rozliczeniem dokumenty. Okres ten liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku - to tak naprawdę w praktyce okres 6 lat, przez które należy przechowywać ewidencje prowadzone w celu rozliczenia podatku. W ramach tych dokumentów znajdują się między innymi faktury zakupu i sprzedaży, korekty faktur - faktury korygujące.

Korekta faktury - termin wystawienia

Co do zasady faktury korygujące powinny zostać wystawione w momencie zwrotu towaru bądź niezwłocznie po ujawnieniu powstałego w fakturze błędu. Bywa jednak, że błąd nie zostaje wychwycony od razu albo towar zostaje zwrócony po dłuższym czasie. Przepisy ustawy o VAT nie określają żadnego terminu, w jakim podatnik miałby wystawić fakturę korygującą, a jedynie okoliczności w jakich musi taką korektę wystawić. Jednak skoro dokumentacja sprzedaży dla celów rozliczenia podatku musi być przechowywana przez 5 lat, to taki też okres powinien być przyjęty jako termin dokonania korekty. Jest to związane przede wszystkim z tym, że po upływie 5 lat zobowiązanie podatkowe się przedawnia i w tym momencie nie ma już możliwości obniżenia podstawy opodatkowania za tamten okres. 

Korekta faktury w Bizin.pl

Artykuł o tym jak wystawić korektę faktury VAT w Bizin.pl przeczytasz tutaj.

Opinie naszych klientów

36 213
zadowolonych
klientów

BizIn.pl