Promocja

Koncesja, zezwolenie, wpis do rejestru działalności regulowanej - jakie działalności obowiązuje?

09 czerwiec 2020, 15:18 Wtorek
Koncesja, zezwolenie, wpis do rejestru działalności regulowanej - jakie działalności obowiązuje? limit_size


Działalność gospodarcza, której podjęcie jest uzależnione od spełnienia przez przedsiębiorcę szczególnych warunków nazywana jest działalnością reglamentowaną. Warunki konieczne do spełnienia przez przedsiębiorcę zazwyczaj są związane z konkretnym rodzajem działalności i jej przedmiotem.

Przepisy dotyczące działalności reglamentowanej

Przepisy odnoszące się do działalności reglamentowanej szczegółowo określają:

 • rodzaj działalności objętej reglamentacją
 • szczególne warunki wykonywania danego rodzaju działalności
 • organ-urząd reglamentacyjny
 • jakie informacje muszą być zawarte we wniosku o rozpoczęcie działalności reglamentowanej
 • tryb postępowania organu reglamentacyjnego
 • zakres i formę kontroli na etapie podejmowania oraz wykonywania danej działalności
 • podstawy odmowy udzielenia zezwolenia, koncesji, wpisu do rejestru przez właściwy organ, ograniczenia, podstawy cofnięcia

Jeżeli przedsiębiorca chce  prowadzić działalność reglamentowaną to musi uzyskać specjalne pozwolenie, które z reguły jest odpłatne. W zależności od przedmiotu działalności może to być:

 • koncesja
 • zezwolenie
 • wpis do rejestru działalności regulowanej

Koncesja, zezwolenie oraz działalność regulowana pozwalają na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie całego kraju i przez czas nieokreślony. W szczególnych przypadkach mogą obowiązywać przez czas określony.  

Koncesja

Jest to najbardziej rygorystyczne pozwolenie na działalność gospodarczą, która dotyczy przedsięwzięć mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa lub obywateli albo ważny interes publiczny. Wymóg uzyskania koncesji może dotyczyć tylko tych rodzajów aktywności gospodarczej, która nie może być wykonywana jako działalność wolna lub po uzyskaniu zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej.
Koncesja wydawana jest jako decyzja administracyjna, a jej wydanie poprzedzone jest przeprowadzeniem postępowania administracyjnego. Urząd wydający koncesję może:

 • udzielić koncesji
 • odmówić udzielenia koncesji
 • ograniczyć jej zakres w stosunku do złożonego wniosku
 • odmówić zmiany koncesji

Jeśli przedsiębiorca nie spełnia wszystkich wymagań albo stwierdzi, że zachodzi obawa zagrożenia obronności lub bezpieczeństwa państwa i obywateli, to nie otrzyma koncesji albo koncesja będzie miała ograniczony zakres. Odmówić lub ograniczyć koncesje organ może także jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozprawy albo przetargu udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy lub wydano decyzję o stwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów albo akcji przedsiębiorcy i jest to w interesie publicznym.

O koncesję może ubiegać się każdy przedsiębiorca - także ten, który już prowadzi działalność gospodarczą lub posiada koncesję na wykonywanie innego rodzaju działalności. Jeżeli odmówiono ci wcześniej koncesji, to masz prawo ponownie o nią wystąpić.

Przed wydaniem koncesji organ administracji sprawdza, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją oraz czy daje gwarancję prawidłowego - zgodnego z prawem jej wykorzystania. Po otrzymaniu koncesji urzędy mogą kontrolować czy przedsiębiorca prowadzi swoją działalność zgodnie z jej treścią i warunkami a także bezpieczeństwem państwa, bezpieczeństwem obronności czy dóbr osobistych obywateli. Jeśli nie będziesz dotrzymywał warunków koncesji może być zmieniony jej zakres a nawet może zostać cofnięta.

W sytuacji zagrożenia obronności lub bezpieczeństwa państwa organ koncesyjny może czasowo wstrzymać udzielanie koncesji.

Przykładowe rodzaje działalności, które wymagają uzyskania koncesji:

 • poszukiwania, rozpoznawania kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów lub dwutlenku węgla (udziela minister właściwy do spraw środowiska lub też w sprawach nie zastrzeżonych dla tego ministra wojewoda lub starosta)
 • wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, produktami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (udziela minister właściwy do spraw wewnętrznych);
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, transportowania i sprzedaży paliwami i energią (udziela Prezes Urzędu Regulacji Energetyki)
 • przesyłania dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania (udziela minister właściwy do spraw środowiska)
 • ochrony osób i mienia, czyli działalność tzw. agencji ochrony (udziela minister właściwy do spraw wewnętrznych)
 • przewozów lotniczych (udziela Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego)
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych (udziela Przewodniczący Krajowej rady Radiofonii i Telewizji)
 • prowadzenia kasyn gry (udziela Minister Finansów).

Zezwolenie

Zezwolenie to inna niż koncesja forma reglamentowania działalności gospodarczej. Zezwolenia są wydawane po sprawdzeniu czy przedsiębiorca jest w stanie i ma możliwości techniczne lub organizacyjne wykonywania określonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca musi spełniać określone prawem warunki wykonywania tej działalności. Przepisy prawa ściśle określają, czy dana działalność wymaga zezwolenia oraz jaki urząd lub ministerstwo go wydaje.

Zezwolenie ma formę decyzji administracyjnej i jest wydawane w trybie postępowania administracyjnego.  Może zawierać warunki specjalne, które trzeba spełnić. Jeżeli przedsiębiorca spełnia wszystkie wymagania wykonywania określonej działalności, to organ jest zobowiązany do udzielenia zezwolenia.

Przykładowe rodzaje działalności, które wymagają uzyskania zezwolenia:

 • sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych
 • prowadzenie działalności w zakresie gier losowych
 • ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt
 • wytwarzania i dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, prowadzenia aptek ogólnodostępnych, hurtowni farmaceutycznych
 • prowadzenie składu podatkowego
 • wykonywanie rybołówstwa morskiego
 • prowadzenie szeregu działalności w zakresie finansów np. działalności maklerskiej lub rachunków papierów wartościowych, prowadzenie funduszu emerytalnego albo banku i instytucji kredytowej
 • prowadzenie giełdy towarowej
 • instalacje lub naprawa określonych rodzajów przyrządów pomiarowych,  w tym m.in. tachografów cyfrowych
 • prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Działalność regulowana

Działalność regulowana to najprostsza formą reglamentacji działalności gospodarczej w Polsce. Wymaga jedynie spełnienia przez przedsiębiorcę, poza złożeniem wniosku, określonych w przepisach warunków jej prowadzenia oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej. Rejestry te są prowadzone przez różne urzędy, w zależności od rodzaju działalności. W rejestrze ujawnione są dane dotyczące firmy, numer NIP oraz inne dane ujawnione na wniosek organu ale tylko te które są zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.

Odmowa wpisu do rejestru jest możliwa tylko gdy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem
 • wykreślono przedsiębiorcę z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku
 • w przypadkach określonych w szczegółowych przepisach

Przed złożeniem wniosku  do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorca musi być już przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG lub KRS. Do każdego wniosku trzeba dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności.

W przypadku zaprzestania wykonywania działalności regulowanej przedsiębiorca musi złożyć wniosek do organu, który go zarejestrował w celu wykreślenia z rejestru. 

Przykładowe rodzaje działalności, które wymagają uzyskania zezwolenia:

 • przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, rejestr prowadzi marszałek województwa
 • usługi detektywistyczne, rejestr prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych
 • prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, rejestr prowadzi okręgowa rada lekarska
 • prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, rejestr prowadzi Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
 • wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, wyrób lub rozlew napojów spirytusowych, rejestr prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych
 • prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów  kierowców, organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności
 • prowadzenie stacji kontroli pojazdów, rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności
 • organizowanie imprez turystycznych, rejestr prowadzi marszałek województwa
 • działalność kantorowa, rejestr prowadzi Prezes Narodowego Banku Polskiego
 • działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Polski, pośrednictwa do pracy za granicą obywateli polskich, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej, rejestr prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce siedziby agencji zatrudnienia

Opinie naszych klientów

36 214
zadowolonych
klientów

BizIn.pl