Promocja

Jak wycofać samochód firmowy z działalności?

09 kwiecień 2021, 14:47 Piątek
Jak wycofać samochód firmowy z działalności?

Samochód jako środek transportu jest coraz częściej nieodłącznym elementem przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Jakie zatem skutki wywołuje wycofanie samochodu firmowego z działalności gospodarczej na gruncie PIT oraz VAT?

Udokumentowanie wycofania samochodu firmowego z działalności

W momencie wycofania pojazdu należy sporządzić protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne. Należy również wykreślić środek trwały z ewidencji środków trwałych. Taką czynność potwierdza się dokumentem LT, czyli protokołem likwidacji środka trwałego.

Wycofanie samochodu firmowego z działalności - PIT

Wycofując na cele prywatne samochód, który stanowi środek trwały, nie dokonuje się korekty dotychczas ujętych w kosztach odpisów amortyzacyjnych. Należy jednak pamiętać, że ostatni odpis amortyzacyjny powinien zostać naliczony w miesiącu wycofania pojazdu z działalności. W przypadku gdy na dzień wycofania pojazd nie jest w pełni zamortyzowany, nieumorzona część może stanowić koszt w momencie sprzedaży danego środka trwałego.

Rozliczenie wycofania samochodu ze środków trwałych nie zawsze oznacza koniec rozliczeń tego składnika majątku na gruncie podatkowym. Sprzedaż samochodu w ciągu 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu wycofania środka trwałego, należy zakwalifikować jako przychód z działalności gospodarczej. W związku z tym, jeśli sprzedaż nastąpi w tym okresie, podlegać będzie ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Uzyskany przychód należy wykazać jako pozostały przychód z działalności gospodarczej w kolumnie 8 KPiR. W momencie sprzedaży po wycofaniu środka trwałego podatnik ma również możliwość rozliczenia w kosztach pozostałej niezamortyzowanej wartości początkowej pojazdu, który był ujęty w środkach trwałych.

Wycofanie samochodu firmowego z działalności - VAT

W świetle ustawy o VAT wycofanie samochodu firmowego z działalności, który znajdował się w środkach trwałych, traktowane jest jako dostawa towaru podlegająca opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, o ile przy jego nabyciu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia, importu, wytworzenia lub jego części składowych –bez względu na to, czy podatnik z takiego prawa skorzystał. Dotyczy to prawa do odliczenia VAT zarówno w całości, jak i w części (50% VAT) od wydatków na samochód osobowy.  Zgodnie z tym, jeżeli podatnik zakupił pojazd na fakturę VAT i miał prawo do pełnego lub częściowego odliczenia podatku VAT od nabycia pojazdu oraz jego części składowych, zobowiązany jest do opodatkowania VAT czynności wycofania środka trwałego na cele prywatne. Przykładem częściowego odliczenia VAT może być zakup pojazdu na firmę, który wykorzystywany będzie na cele mieszane. W przypadku nieodpłatnego przekazania podstawą opodatkowania zgodnie z ustawą VAT będzie cena nabycia środka trwałego zaktualizowana o bieżące ceny rynkowe.

Obowiązek rozliczenia VAT odnosi się również do odliczenia VAT od części składowych samochodu, który jest wycofany z działalności, pod warunkiem że od ich nabycia przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Zatem nawet w sytuacji, gdy czynny podatnik VAT zakupi pojazd na umowę kupna-sprzedaży (brak prawa do odliczenia VAT), ale w późniejszym okresie odliczy VAT od części składowej pojazdu, zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT. W tym przypadku podstawę opodatkowania przy wycofaniu pojazdu z działalności stanowić będzie cena rynkowa danej części składowej w momencie dostawy.

Opinie naszych klientów

39 304
zadowolonych
klientów

BizIn.pl