Propozycja

Co to jest rachunek zysków i strat?

02 marzec 2022, 14:43 Środa
Co to jest rachunek zysków i strat? limit_size

Jednym ze sposobów na dokonanie oceny sytuacji materialnej firmy jest sporządzanie rachunku zysków i strat. Czym jest taki rachunek i kiedy warto go sporządzić? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule na Bizin.pl

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat obok bilansu jest najistotniejszą częścią sprawozdania finansowego, które musi przygotować każda jednostka gospodarcza. 

Rachunku zysków i strat zestawia przychody pochodzące z różnych rodzajów prowadzonej działalności wraz ze związanymi z tym kosztami.

Różnica między przychodami i kosztami, obrazuje aktualny wynik finansowy danego podmiotu gospodarczego. Może to być zysk lub strata brutto. Uzyskany wynik brutto należy jeszcze zmodyfikować o różne odliczenia takie jak np. podatek dochodowy. Wówczas uzyskuje się pełny wynik finansowy netto danej firmy w określonym czasie. 

Kto musi przygotowywać rachunek zysków i strat

 Sporządzanie rachunku zysków i strat dotyczy:

  • spółek handlowych osobowych i kapitałowych
  • innych osób prawnych
  • osób fizycznych, spółek jawnych należących do osób fizycznych i spółek partnerskich w przypadku, gdy ich przychody netto z tytułu sprzedaży w ostatnim roku obrotowym wynosiły minimum 1 200 000 euro
  • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej 
  • przedstawicielstw i oddziałów firm zagranicznych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Sposoby sporządzania rachunku zysków i strat 

Polskie przepisy prawa dopuszczają przygotowywanie rachunku zysków i strat w dwóch formach: kalkulacyjnej oraz porównawczej. Polega ona na tym, że przy każdym analizowanym rodzaju przychodu odejmuje się koszt tego samego rodzaju. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, każdy podmiot gospodarczy może samodzielnie zdecydować, czy sporządza rachunek zysków i strat w formie porównawczej czy kalkulacyjnej. 

Zasady przygotowywania rachunku zysków i strat 

Przepisy prawa nakładają na podmioty gospodarcze szereg obowiązków w zakresie sporządzania rachunku zysków i strat. Podstawową zasadą jest współmierność kosztów i przychodów. Zasada ta mówi, że na wynik finansowy w konkretnym okresie wpływają osiągane przychody oraz koszty, które poniesiono w celu ich uzyskania. 

Druga zasada sporządzania rachunku zysków i strat to zasada memoriału. Mówi ona, że w sprawozdaniach finansowych muszą być uwzględniane wszystkie operacje gospodarcze realizowane w analizowanym okresie. 

Opinie naszych klientów

43 010
zadowolonych
klientów

BizIn.pl