Propozycja

Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania finansowego przez przedsiębiorcę

03 sierpień 2021, 14:46 Wtorek
Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania finansowego przez przedsiębiorcę limit_size

Przedsiębiorstwa które zobligowane są do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, za ich  nieterminowe składanie mogą ponieść określone sankcje. Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule na Bizin.pl.

Wezwanie sądu do uzupełnienia braków 

Obowiązek polegający na sporządzaniu i składaniu sprawozdań finansowych wynika z ustawy o rachunkowości, która penalizuje jego niedopełnienie bądź wadliwe wykonywanie. Ustawa o rachunkowości za niesporządzanie, sporządzanie niezgodnie z przepisami czy też niezłożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze przewiduje karę grzywny, ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności. Dodatkowe narzędzia umożliwiające egzekwowanie powyższych obowiązków zapisane zostały w Ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestry elektroniczne prowadzone na mocy tej ustawy zawierają m.in. dane o sprawozdaniach finansowych składanych zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i stowarzyszenia oraz inne organizacje.

Żeby rejestr mógł funkcjonować w efektywny sposób, a tym samym prezentować wiarygodne dane, ustawodawca przewidział narzędzia umożliwiające egzekwowanie od podmiotów skutecznego uzupełniania braków w rejestrze. Art. 24 ustawy o KRS stanowi, że w przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia - wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin. Jest to tzw. postępowanie przymuszające. Sąd rejestrowy nie wszczyna postępowania przymuszającego, jeżeli z danych zawartych w aktach rejestrowych wynika, że nie doprowadzi ono do złożenia wniosku o wpis do rejestru lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe. 

Grzywna lub likwidacja podmiotu

Wszczęcie postępowania przymuszającego ma za zadanie mobilizować podmioty do wypełniania obowiązków wynikających z ustawy rejestrowej. Jeżeli takie postępowanie nie stanowi dostatecznej mobilizacji dla uzupełnienia braków, wówczas sąd rejestrowy może:

  • wymierzyć grzywnę przewidzianą w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego i nakładać ją ponownie;
  • wszcząć postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, jeżeli mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe

Zarówno nałożenie grzywny, jak i likwidacja podmiotu, to niezwykle dotkliwe sankcje grożące za niezłożenie sprawozdania finansowego. W takiej sytuacji warto reagować szybko i złożyć brakujące dokumenty.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Uniknięcie kary za niezłożenie sprawozdania finansowego

Zgodnie z art. 1052 kpc sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż piętnaście tysięcy złotych, chyba że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać miliona złotych. W razie wykonania czynności przez dłużnika lub umorzenia postępowania grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu. Z przytoczonego przepisu wynika, że w razie wykonania obowiązku, w tym przypadku złożenia sprawozdania finansowego, niezapłacone grzywny do tego czasu ulegają umorzeniu. Jeżeli więc na podmiot zostanie nałożona grzywna, ale nie została jeszcze wyegzekwowana, to wywiązanie się z obowiązku skutkuje jej umorzeniem. 

Warto działać szczególnie szybko, w przypadku gdy dany podmiot nie wywiązał się ze złożenia sprawozdań finansowych za dwa lub więcej lat obrachunkowych. Przymusowa likwidacja podmiotu może być znacznie bardziej dotkliwa w skutkach niż sankcja finansowa w postaci grzywny.

Zwrot uiszczonej grzywny

Regulacja traktująca o nakładaniu grzywien i ich umarzaniu nie przewiduje zwrotu wpłaconych lub wyegzekwowanych przez podmiot środków. Oznacza to, że zostaną one utracone bezpowrotnie nawet w przypadku, gdy obowiązek zostanie wypełniony. Na postanowienie o nałożeniu grzywny przysługuje jednak środek zaskarżenia w postaci zażalenia, na podstawie art. 7 ustawy o KRS. Skuteczne wniesienie środka zaskarżenia wymaga jednak solidnych argumentów, którym sąd da wiarę. Brak odpowiedniego uzasadnienia znajdującego pokrycie w rzeczywistości najlepiej potwierdzone stosowną dokumentacją, doprowadzi najprawdopodobniej do oddalenia zażalenia. Oddalenie zażalenia na postanowienie o nałożeniu już zapłaconej grzywny spowoduje więc bezpowrotną utratę środków pomimo dopełnienia obowiązku, do którego należy np. złożenie sprawozdania finansowego.

Opinie naszych klientów

46 587
zadowolonych
klientów

BizIn.pl