Propozycja

Duże zmiany w instytucji czynnego żalu

07 czerwiec 2022, 14:30 Wtorek
Duże zmiany w instytucji czynnego żalu limit_size

Instytucja czynnego żalu umożliwia podatnikowi uniknięcia kary w przypadku niedopełnienia obowiązków podatkowych. Wprowadzane ostatnio przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w kodeksie karnym skarbowym jednakże w dość znaczący sposób ograniczą możliwość stosowania tego narzędzia. Więcej na temat zmian dotyczących czynnego żalu w KKS w dzisiejszym artykule Bizin.pl.

Czym jest instytucja czynnego żalu

Instytucja czynnego żalu polega na możliwości zgłoszenia przez podatnika informacji o popełnieniu przez niego czynu zabronionego, przed tym jak organ ścigania udokumentuje wystąpienie takiego czynu. Podatnik zatem przyznaje się do winy, musi przestać popełniać zakazany czyn oraz wyrazić chęć uregulowania wszystkich spraw z Urzędem Skarbowym. Istotne jednak jest to, że podatnik musi osobiście zawiadomić odpowiedni organ o popełnieniu przez niego przestępstwa lub wykroczenia na piśmie albo ustnie do protokołu. Zawiadomienie takie musi zawierać wszystkie niezbędne informacje  dotyczące popełnionego czynu. 

Rozpoczęcie czynności urzędowych = wykluczenie opcji skorzystania z czynnego żalu

Dotychczasowe przepisy prawa stanowiły, że czynny żal jest skuteczny w sytuacji przed rozpoczęciem czynności służbowych dokonanych przez organ ścigania.

Nowe przepisy zmieniające Kodeks Karny Skarbowy, stanowią natomiast, że „po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony."

Oznacza to, złożenie czynnego żalu przez podatnika nie będzie możliwe już po podjęciu wobec niego jakiejkolwiek czynności urzędowej. Resort Ministerstwa Sprawiedliwości uzasadnia zamiany tym, że obecnie często występuje sytuacja w której „brak jest możliwości ścigania sprawców przestępstw skarbowych i wykroczeń ujawnionych w trakcie kontroli przeprowadzonej co prawda przez uprawniony organ, jednak inny niż organ ścigania”. 

Opinie naszych klientów

43 460
zadowolonych
klientów

BizIn.pl