Promocja

Dofinansowania z urzędu pracy - najważniejsze informacje

17 luty 2021, 14:37 Środa
Dofinansowania z urzędu pracy - najważniejsze informacje limit_size

Rozpoczęcie działalności gospodarczej zazwyczaj wiążę się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów, związanych z wyposażeniem biura lub zakupem niezbędnego sprzętu potrzebnego do jej prowadzenia. Pewnym rodzajem wsparcia dla nowych przedsiębiorców są dotacje otrzymywane z urzędu pracy. W dzisiejszym artykule w Bizin.pl podpowiadamy na jakie dotacje może liczyć przedsiębiorca. 

Dofinansowanie na działalność gospodarczą

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta z Funduszu Pracy może:

  • zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy
  • przyznać bezrobotnemu lub poszukującemu pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż sześciokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia

Oprócz osób bezrobotnych o środki z Funduszu Pracy mogą się ubiegać:

  • osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którymi stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem
  • absolwenci Centrum Integracji Społecznej (CIS) lub Klubu Integracji Społecznej (KIS) w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
  • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.


Kwota dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6-krotność średniej krajowej, choć urzędy pracy same mogą ustalić maksymalny poziom dofinansowania.  Otrzymaną dotację z urzędu pracy można przeznaczyć na zakup środków trwałych, reklamę, zakup materiałów lub poradnictwo prawne. Ważne jest to, aby sprawdzić na co można przeznaczyć dotację i co jest absolutnie wykluczone z dofinansowania z PUP oraz jakie są progi procentowe w poszczególnych kategoriach wydatków np. na sprzęt należy wydać ponad 50% dotacji.

Aby uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w momencie składania wniosku należy posiadać lokal, własny wkład finansowy którego wysokość określona jest najczęściej w regulaminie oraz wkład rzeczowy np. urządzenia, narzędzia, wyposażenie, samochód a także zabezpieczenie m.in. poręczenie, akt notarialny o poddaniu się egzekucji itd. Wniosek wraz z kompletem dokumentów składa się w urzędzie pracy, gdzie rozpatrywane jest w ciągu 30 dni. Po pozytywnej decyzji podpisywana jest umowa o dofinansowanie. Po pozytywnym dokonaniu wszystkich czynności formalnych, środki przelewane są na konto, a po ich otrzymaniu dopiero  można zarejestrować działalność.

Kolejny etap to wydatkowanie dotacji z urzędu pracy i jej rozliczenie, a następnie prowadzenie firmy przez minimum 12 miesięcy. Ostatni etap to kontrola, końcowe rozliczenie i rozwiązanie umowy.

Dofinansowanie na kurs

Osoba poniżej 30 lat, to może ubiegać się o dofinansowanie z PUP na kurs w formie bonu szkoleniowego. Maksymalna wysokość bonu to 100% przeciętnego wynagrodzenia. W ramach tej kwoty opłacany jest udział w jednym lub kilku szkoleniach. Dodatkowo urząd pracy pokrywa koszty egzaminów, dojazdu, niezbędnych badań lekarskich oraz zakwaterowania, jeśli szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania.

Aby uzyskać bon szkoleniowy należy złożyć wniosek. Przy jego ocenie bierze się pod uwagę indywidualny plan działania oraz realność podjęcia zatrudnienia lub otworzenia własnej działalności gospodarczej. Dużą zaletą bonu szkoleniowego jest dodatkowe stypendium, o które można się starać. Stypendium wynosi 120% zasiłku, pod warunkiem, że szkolenie będzie trwało dłużej niż 150 godzin. Jeśli szkolenie będzie krótsze, stypendium wylicza się proporcjonalnie do czasu jego trwania. Jeśli szkolenie nie zostanie ukończone z własnej winy, należy oddać przyznane środki chyba, że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie pracy lub działalności gospodarczej.

Doposażenie stanowiska pracy

W ramach dofinansowania stanowiska pracy można uzyskać refundację kosztów wyposażenia/doposażenie stanowiska pracy. Maksymalna kwota refundacji to 6-krotność średniej pensji, którą można przeznaczyć na zakup środków trwałych i wyposażenia, z którego będzie korzystał zatrudniony pracownik. 
Aby uzyskać dotację na doposażenie stanowiska pracy należy spełnić określone wymagania:

  • firma musi istnieć na rynku min. 6 miesięcy
  • na każde nowe stanowisko należy mieć w firmie 2 pełne etaty
  • nie można zalegać z płatnościami danin publicznych
  • nie można mieć nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych
  • w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie zmniejszono wymiaru czasu pracy

W tym przypadku takiego dofinansowania również należy wybrać formę zabezpieczenia dotacji, a kompletny wniosek składa się w urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez zatrudnioną osobę.

We wniosku o dotację na doposażenie stanowiska pracy należy określić, jakie obowiązki będzie wykonywała zatrudniona osoba, jakie musi mieć kwalifikacje i ile będzie zarabiała.  Utworzone stanowiska pracy należy utrzymać przez 24 miesiące, a osoba skierowana przez urząd pracy musi być zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Staż z urzędu pracy

W ramach stażu można uzyskać pomoc poprzez skierowanie do firmy osoby bezrobotnej. Staż może trwać od 6 lub 12 miesięcy i odbywa się wedle określonego programu. Przy jego układaniu bierze się pod uwagę m.in. predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, wykształcenie i zdobyte dotychczas kwalifikacje zawodowe. Program powinien jasno określać nazwę zawody, którego dotyczy, zakres zadań podczas stażu, rodzaj uzyskanych w toku stażu kwalifikacji oraz opiekuna i nazwę stanowiska stażowego. Stażysta otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku. 

Dotacje na szkolenie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy może przyznać dotacje z urzędu pracy na szkolenie pracowników. Aby ubiegać się o dotację z KFS należy być pracodawcą, czyli zatrudniać przynajmniej jedną osobę na podstawie umowy o pracę. 

Wysokość dofinansowania zależy od wielkości firmy. Mikroprzedsiębiorca ma szansę nawet na 100% pokrycie kosztów kształcenia. W przypadku małych, średnich i dużych firm dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów szkolenia. W ramach KFS można sfinansować kursy, szkolenia, studia podyplomowe, koszty egzaminów czy nawet badań lekarskich, jeśli wymagane są na określonym szkoleniu.

Opinie naszych klientów

40 117
zadowolonych
klientów

BizIn.pl