Propozycja

Data sprzedaży a data wystawienia faktury - najważniejsze informacje

23 styczeń 2023, 14:26 Poniedziałek
Data sprzedaży a data wystawienia faktury - najważniejsze informacje limit_size

Data sprzedaży oraz data wystawienia faktury mają duży ma wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego na gruncie PIT, jak również VAT. Jak zatem należy poprawnie wystawiać fakturę VAT? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule Bizin.pl. 

Data wystawienia faktury

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT faktura musi zostać wystawiona nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi czy dostawie towaru.

Zasada ta odnosi się także do wystawiania faktur na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności na ich żądanie jeśli sprzedaż została udokumentowana paragonem oraz faktur zaliczkowych dokumentujących otrzymanie całości lub części należności.

Jeżeli z jakimś kontrahentem w ciągu miesiąca została zawarta więcej niż jedna transakcja, istnieje możliwość wystawienia przez przedsiębiorcę jednej, zbiorczej faktury dokumentującej wszystkie zawarte w danym miesiącu transakcje.

Wyjątki w wystawianiu faktury VAT

Z wystawianiem faktur wiąże się szereg wyjątków. Fakturę VAT trzeba wystawić nie później niż:

 • do 90. dnia od daty wykonania czynności - w przypadku czynności polegających na drukowaniu książek - z wyłączeniem map, magazynów, czasopism drukowanych oraz ulotek, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług,
 • do 60. dnia od daty wydania towarów w odniesieniu do dostawy książek drukowanych z wyłączeniem map, magazynów, czasopism drukowanych oraz ulotek - dodatkowo jeśli umowa będzie przewidywać zwroty wydawnicze, fakturę należy wystawić w takiej sytuacji nie później niż do 120. dnia od daty pierwszego wydania towarów,
 • do 30. dnia od daty wykonania usługi w odniesieniu do usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
 • 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania - w przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją, przy czym w sytuacji, gdy w umowie nie będzie określonego terminu zwrotu opakowania, fakturę będzie się wystawiać nie później niż 60. dnia od dnia wydania opakowania;
 • z upływem terminu płatności - w przypadku dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego oraz z usług które stanowią import usług.
POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Data sprzedaży na fakturze

Za datę sprzedaży uznaje się datę dokonania dostawy towaru lub też wykonania usługi. Możliwe jest zamienne stosowanie na fakturze określenia data sprzedaży lub data dokonania dostawy/data wykonania usługi. Data sprzedaży powinna znajdować się na fakturze. W sytuacji gdy data wystawienia faktury jest taka sama jak data sprzedaży, nie trzeba umieszczać na fakturze daty sprzedaży.

Przychód z działalności a obowiązek podatkowy w PIT

Zgodnie z ustawą o PIT za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważany jest dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy strony ustaliły że usługi rozliczane będą w określonych w ustawie okresach rozliczeniowych, nie rzadziej niż raz w roku. W takiej sytuacji przychód powstaje w ostatni dzień określonego okresu rozliczeniowego.

Przychód z działalności - obowiązek podatkowy

W celu ustalenia obowiązku podatkowego VAT w pierwszej kolejności należy wskazać, które czynności podlegają opodatkowaniu VAT. W myśl ustawy o VAT opodatkowaniu podlegają zdarzenia gospodarcze takie jak:

 • eksport towarów,
 • odpłatne transakcje krajowe w zakresie świadczenia usług i dostawy towarów,
 • import towarów na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
 • odpłatne transakcje krajowe w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy towaru lub wykonania usługi z kilka wyjątkami. Jeśli przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi przedsiębiorca otrzyma całość lub część zapłaty, to obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania tej kwoty.

Opinie naszych klientów

45 156
zadowolonych
klientów

BizIn.pl