Propozycja

Co to jest zbrodnia fakturowa?

04 styczeń 2023, 14:49 Środa
Co to jest zbrodnia fakturowa? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Zbrodnia fakturowa to zabroniony czyn odnoszący się do fałszowania faktur przez przedsiębiorców. Za te zabronione czyny przedsiębiorcom grozi odpowiedzialność karna. Wszystko na temat zbrodni fakturowej oraz odpowiedzialności karnej w dzisiejszym artykule Bizin.pl. 

Fałszerstwo faktur 

Zgodnie z Kodeksem Karny kto, w celu użycia jako autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości (5 mln zł), albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Powyższe przepisy odnoszą się do materialnego fałszerstwa faktur.

Natomiast ten kto wystawia fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Powyższe przepisy odnoszą się do fałszerstwa intelektualnego faktur.

Obydwa przepisy dotyczą zatem czynności fałszerstwa. Fałszerstwo materialne polega na przerobieniu dokumentu i w takim przypadku nie ma znaczenia, czy treść faktury odpowiada prawdzie, zaś w przypadku fałszerstwa intelektualnego mamy do czynienia z poświadczeniem nieprawdy w autentycznych fakturach.

W przypadku fałszerstwa materialnego nie ma znaczenia kwota wynikająca z faktury. Inaczej jest natomiast w sytuacji fałszerstwa intelektualnego, ponieważ wtedy kwota wykazana na sfałszowanej fakturze musi opiewać na znaczną wartość co najmniej 200 tyś zł. 

Zbrodnia fakturowa – na czym polega

Zbrodnia fakturowa to nazwa dla fałszerstwa faktur z kwotą należności przekraczającą 10 mln złotych. Kto dopuszcza się przestępstwa wobec faktury lub faktur zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości (10 mln zł), podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

Obostrzenie to dotyczy zarówno fałszerstwa intelektualnego, jak i fałszerstwa materialnego faktur. Dla poniesienia odpowiedzialności za powyższe czyny w tym również za zbrodnię fakturową nie jest istotne, czy faktycznie doszło do uszczuplenia budżetu państwa na skutek dokonanego fałszerstwa.

Istotna jest wyłącznie kwota, na jaką opiewa faktura. Oznacza to, że nie faktyczne użycie sfałszowanej faktury, lecz już nawet potencjalna możliwość jej wykorzystania jest w tym przypadku penalizowana.

Podmiotem ponoszącym odpowiedzialność karną jest nie tylko ten, kto dokonuje fałszerstwa, ale również każdy, kto używa takiej faktury jako autentycznej. Jeżeli zatem odbiorca sfałszowanej faktury opiewającej na kwotę ponad 10 mln zł mający świadomość tego faktu używa jej w obrocie gospodarczym jako autentycznej, to również może ponosić odpowiedzialność za zbrodnię fakturową.

Odpowiedzialności karnej nie będą podlegały osoby, które przypadkowo popełnią błąd przy wystawieniu faktury, nawet jeżeli powstanie on w wyniku niedbalstwa, a oraz lekkomyślności. Przestępstwa te mają charakter umyślny i dla zastosowania odpowiedzialności karnej konieczne będzie nie tylko wykazanie fałszu materialnego lub intelektualnego, ale także zamiaru sprawcy popełnienia tego czynu.

Sprawca musi zatem posiadać pełną świadomość, że podrabia lub przerabia fakturę, używa takiej faktury jako autentycznej bądź też wystawia fakturę lub faktury, podając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Kiedy jest możliwe nadzwyczajne złagodzenie kary lub całkowite odstąpienie od wymierzenia kary?

Przepisy Kodeksu karnego przewidują przypadek nadzwyczajnego złagodzenia kary. Sąd na wniosek prokuratora stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy przestępstwa, który zawiadomił o nim organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, a także wskazał czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców, zanim organ ten o nich się dowiedział.

Dodatkowo sąd na wniosek prokuratora może odstąpić od wymierzenia kary wobec sprawcy, który oprócz ujawnienia okoliczności zwrócił korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia tego przestępstwa w całości albo w istotnej części.

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl