Propozycja

Co to jest oznaczenie WEW i kiedy je stosować?

28 kwiecień 2021, 14:18 Środa
Co to jest oznaczenie WEW i kiedy je stosować? limit_size

Wraz z wejściem w życie struktury JPK_V7 przedsiębiorcy zostali zobowiązani do stosowania dodatkowych oznaczeń dla dokumentów księgowych stanowiących podstawę zapisów w ewidencjach. Jednym z tych oznaczeń jest WEW, które używane jest w szczególnych przypadkach. 

Transakcje z oznaczeniem WEW

Oznaczenie WEW dotyczy dokumentów wewnętrznych innych niż faktury, na podstawie których następuje zmiana podstawy opodatkowania w VAT in plus lub in minus. Oznacza to, że symbol WEW może być stosowany zarówno w przypadku dokumentów sprzedaży jak i zakupu. Zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczących nowej struktury JPK VAT z deklaracją tzw. JPK_V7 oznaczenie WEW stosowane jest na przykład w sytuacji:

  • sprzedaży bezrachunkowej
  • wycofania towarów na cele osobiste podatnika
  • rocznej korekty podatku naliczonego w przypadku prowadzenia sprzedaży mieszanej
  • sprzedaży zwolnionej, dla której nie wystawiono faktur

Kiedy nie stosować oznaczenia WEW

Podstawową grupą przedsiębiorców, którzy nie muszą stosować dodatkowych oznaczeń w tym symbolu WEW są podatnicy zwolnieni z VAT, ponieważ nie składają oni pliku JPK_V7. Oznacza to, że pomimo prowadzenia np. sprzedaży bezrachunkowej lub wycofania towarów na potrzeby prywatne, nie wprowadzają dodatkowego oznaczenia transakcji jako WEW.

Ustawodawca wskazał również wprost, że pomimo spoczywającego na nabywcy obowiązku rozliczenia podatku z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowych takich jak WNT czy import usług, podstawą zapisów w ewidencjach jest dokument zakupu. Wobec czego nie stosuje się w tym wypadku oznaczenia WEW. Jeżeli natomiast podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ale przed upływem 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towarów, nie otrzymał faktury będącej podstawą rozliczenia podatku VAT, sporządza dokument wewnętrzny opodatkowania, który powinien posiadać oznaczenie WEW.

Dodatkowo w sytuacji gdy przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie z tzw. ulgi na złe długi, zobowiązany jest dokonać odpowiednich zapisów w rejestrze VAT. Wpis taki jest sporządzany na podstawie faktury, której dotyczy ulga, zatem nie sporządza się uzupełniających dokumentów wewnętrznych, a tym samym wpis taki nie będzie posiadał oznaczenia WEW.

Opinie naszych klientów

40 706
zadowolonych
klientów

BizIn.pl