Propozycja

Cena "netto" czy "brutto" - podstawowe różnice

17 kwiecień 2023, 18:12 Poniedziałek
Cena "netto" czy "brutto" - podstawowe różnice limit_size

Cena za towar lub wykonaną usługę może zostać wyrażona jako „brutto” i „netto”. Co dokładnie oznaczają te dwa pojęcia oraz czym się różnią? Jaką cenę zastosować na fakturze sprzedaży? Odpowiedź na te pytania w dzisiejszym artykule Bizin.pl. 

Różnice pomiędzy ceną „brutto” oraz „netto”

Cena brutto jest to cena zawierająca należny podatek VAT w obowiązującej na danym moment stawce. Cena netto jest to natomiast cena niezawierająca wspomnianego podatku VAT. Stosowanie cen brutto i netto pokazuje, jaka jest realna wartość sprzedawanego towaru lub oferowanej usługi.

Jaką cenę zastosować na fakturze?

Cena na fakturze powinna być wyrażona w wartości brutto czyli musi zawierać wszystkie obowiązkowe podatki oraz inne obciążenia publicznoprawne. Stanowi o tym dokładnie ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług z 2014 roku. Zgodnie z tą ustawą cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Cena jednostkowa towaru lub usługi to cena ustalona za jednostkę określonego towaru/usługi, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach.

W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Cena brutto musi pojawić się na fakturze tylko wtedy, gdy co najmniej jedna ze stron jest osobą zajmującą się działalnością gospodarczą. Jeśli umowa sprzedaży zostanie zawarta pomiędzy osobami, które nie są przedsiębiorcami, wówczas podawanie ceny brutto nie jest obowiązkowe. Jeśli strony umowy nie ustaliły w jej treści, czy podana cena jest ceną brutto, czy netto, to wówczas należy zastosować domniemanie, zgodnie z którym podana wartość jest wartością brutto, a więc już uwzględniającą należy podatek.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Podsumowanie

Cena na fakturze co do zasady powinna być ceną brutto czyli uwzględniającą wszystkie obowiązkowe podatki i inne daniny publicznoprawne. Zasada ta ma zastosowanie, gdy co najmniej jedna ze stron transakcji jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. Jeśli faktura dotyczy umowy pomiędzy osobami, które nie są przedsiębiorcami, cena może być podana jako wartość netto. 

Opinie naszych klientów

45 707
zadowolonych
klientów

BizIn.pl