Propozycja

Biała lista podatników VAT - nowość od 1 września 2019

02 wrzesień 2019, 15:16 Poniedziałek
Biała lista podatników VAT - nowość od 1 września 2019 limit_size

Z dniem 1 września 2019 r. zaczęła działać tzw. biała lista podatników VAT, czyli wykaz informacji o podatnikach VAT. Ma ona pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów.

Kto będzie prowadził białą listę podatników VAT?

Lista podatników VAT dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prowadzona będzie przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i zastąpi dotychczas funkcjonujące trzy wykazy w których przedsiębiorcy szukali danych swoich kontrahentów (wykaz firm niezarejestrowanych lub tych, którzy zostali z rejestru wykreśleni czyli tzw. czarna lista, wykaz firm którym przywrócono rejestrację VAT, wykaz podatników czynnych i zwolnionych).

Informacje o kontrahencie zamieszczone w białej liście można wyszukiwać według NIP, REGON, numeru rachunku bankowego lub nazwy firmy. Jeśli zostanie wpisany tylko fragment tej nazwy, system pokaże pasujące wyniki, spośród których można wybrać właściwą firmę.

Przedsiębiorca nie będzie musiał nic robić, aby dane firmy znalazły się na liście. Wszystkie potrzebne informacje szef KAS pobierze z dostępnych rejestrów publicznych. Jeśli te informacje będą niepoprawne, będzie można wystąpić do szefa KAS z wnioskiem o ich usunięcie lub sprostowanie.

Rachunki bankowe firm na białej liście podatników VAT

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, najistotniejsze będzie publikowanie na liście numerów firmowych rachunków bankowych. Rachunki, które się na niej znajdą, zostaną pobrane z baz Krajowej Administracji Skarbowej. Będą to te same numery rachunków, które zostały podane przez przedsiębiorcę przy zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej). W wykazie nie znajdą się natomiast prywatne rachunki bankowe tzw. RORy, które przedsiębiorcy czasami wykorzystują do działalności gospodarczej, jednak nie są to rachunki rozliczeniowe dedykowane prowadzeniu działalności gospodarczej.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Co zawiera biała lista podatników VAT?

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany
 • status podmiotu w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT lub zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany
 • numer PESEL, o ile podmiot posiada
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT
 • numery rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym

Zakres danych udostępniony w wykazie będzie różny dla różnych grup podatników. Na przykład w przypadku podmiotów zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT lub podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona, nie będą publikowane numery PESEL. 

Sankcje za korzystanie z innego rachunku niż widniejący na białej liście podatników VAT

Od 1 stycznia 2020 roku, jeżeli przedsiębiorca zapłaci swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tysięcy zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie wówczas:

 • nie będzie miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tysięcy zł. Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką podzieli płatność wynikającą z jednej faktury,
 • będzie ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji. 

Przedsiębiorca będzie mógł uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformuje o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy. Natomiast do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie, nie będą obciążone sankcjami.

Biała lista podatników VAT w BizIn

Nasz system został zintegrowany z wykazem podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, dzięki czemu wszystkie informacje o kontrahentach są codziennie aktualizowane i pobierane ze stron Ministerstwa Finansów. 

Więcej informacji na temat znajdziesz w naszym artykule: Pobieranie danych o kontrahentach z wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT

Opinie naszych klientów

44 856
zadowolonych
klientów

BizIn.pl