Propozycja

Zmiana formy opodatkowania - czy jest możliwa?

27 styczeń 2020, 14:51 Poniedziałek
Zmiana formy opodatkowania - czy jest możliwa? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Przedsiębiorcy otwierający własną działalność mają do wyboru różne formy opodatkowania. Ich wybór ma istotny wpływ na obciążenia względem fiskusa. Czasami zdarza się, że przedsiębiorca chce zmienić formę opodatkowania w trakcie trwania roku, jednakże przepisy co do zasady zakazują takiego działania. W niektórych przypadkach jest to jednak możliwe. 

Formy opodatkowania

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są z tego tytułu podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnicy mogą korzystać z czterech form opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej:

  • na zasadach ogólnych według skali podatkowej: podatek wynosi 17% i 32% od nadwyżki powyżej 85528 zł
  • podatek liniowy 19%
  • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: wysokość podatku zależy od wybranej stawki ryczałtu 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5% (stawka dot. najmu prywatnego), 17% oraz 20%
  • w formie karty podatkowej: wysokość podatku ustalana jest odgórnie i zależy od rodzaj wykonywanych usług, wielkość zatrudnienia, liczby ludności, miejscowości w której działalność jest prowadzona oraz rozmiaru prowadzonej działalności

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą lub kontynuujący ją, mogą dokonać wyboru lub zmiany formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód podatkowy w danym roku. Podatnicy chcący zmienić formę opodatkowania na kartę podatkową lub zrezygnować z niej, muszą dokonać zmiany w terminie do 20 stycznia roku podatkowego.


Kiedy można dokonać zmiany formy opodatkowania w ciągu roku

Formę opodatkowania, na podstawie której podatnik będzie się rozliczał z urzędem skarbowym, wybiera się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. W przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku – do dnia złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Jeśli podatnik spóźni się z tym wyborem, to będzie się rozliczał na zasadach ogólnych według skali podatkowej

W przypadku gdy przedsiębiorca chce zmienić formę opodatkowania, powinien do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód w danym roku, złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej do naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub dokonać aktualizacji wniosku CEIDG-1. W sytuacji niezłożenia zgłoszenia w terminie, należy kontynuować zasady opodatkowania z poprzedniego roku.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Założenie nowej firmy - zmiana formy opodatkowania w ciągu roku

W przypadku gdy w ciągu roku podatnik w sposób trwały zlikwidował pozarolniczą działalność gospodarczą i o tym fakcie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego, dokonał wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej, sporządził spis pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów itd., a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpoczął po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzenie działalności gospodarczej, może dokonać wyboru innej formy opodatkowania niż w poprzednio prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym należy uznać, że w sytuacji gdy przedsiębiorca zawiadomił wcześniej organ podatkowy o likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej, to gdy rozpocznie on ponownie działalność, nie ma podstaw, aby odmówić mu wyboru formy opodatkowania nowo utworzonej działalności. 

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl