Promocja

Kody grup towarów i usług w Bizin.pl

22 wrzesień 2020, 12:32 Wtorek
Kody grup towarów i usług w Bizin.pl limit_size

Z dniem 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT będą zobowiązani do  nadawania przy fakturach sprzedaży oznakowania GTU, czyli kodów dla wybranych grup towarów i usług. Oznaczenia GTU będą również wykazywane w nowym pliku JPK V7, który zastąpi obecną deklarację VAT-7 oraz plik JPK VAT.

Jaki nadać kod grupom towarów i usług?

Poniżej prezentujemy pełną listę kodów GTU:

Kod GTU Opis
GTU_01 Sprzedaż napojów alkoholowych – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_02 Handel paliwem - benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy)
GTU_03 Sprzedaż oleju opałowego i olejów smarowych oraz pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85
GTU_04 Wyroby tytoniowe - wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych
GTU_05 Handel odpadami, surowcami wtórnymi oraz odpadami określonymi w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_06 Urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_07 Pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10
GTU_08 Wyroby z metali szlachetnych i nieszlachetnych 
GTU_09 Lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
GTU_10 Budynki, budowle, grunty
GTU_11 Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 Usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe
GTU_13 Usługi transportowe i gospodarki magazynowej

Gdzie umieszczać kody GTU?

Przepisy prawa nie nakładają obowiązku umieszczania kodów GTU na wystawianych fakturach. Przedsiębiorca zobowiązany jest jedynie do oznaczenia faktury sprzedaży odwzorowanej bezpośrednio w pliku JPK_V7. Czy zatem warto oznaczać faktury nowymi kodami GTU?  Taka czynność  może stanowić spore ułatwienie pracy biur rachunkowych i księgowości. Ze względu na brak dogłębnej wiedzy dotyczącej specyfiki sprzedawanych towarów i usług przez obsługiwanych przedsiębiorców, prawidłowe wytypowanie kodu GTU przez biuro rachunkowe może być bardzo utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe. Dlatego też warto samodzielnie opisywać faktury sprzedażowe nowymi kodami GTU. 

Kody GTU w dokumentach sprzedaży

Wystawiając w systemie dokument sprzedaży istnieje możliwość dowolnego ustawiania kodów grup towarów i usług oraz oznaczeń procedur. Żeby to zrobić w widoku „Edycja dokumentu: Faktura” po dodaniu towaru z magazynu w zakładce „Oznaczenie GTU” możemy zaznaczyć odpowiedni kod odnoszący się do towaru oraz oznaczenie dotyczące procedury. Ilość wybranych kodów sygnalizuje zielona bądź czerwona ikona z podaną liczbą. Po wyborze odpowiednich kodów wciskamy przycisk „Zapisz zmiany”

Po poprawnym wystawieniu dokumentu sprzedażowego z oznaczeniem towarów odpowiednim kodem w „Rejestrze sprzedaży” obok wystawionej faktury będzie umieszczona informacja o przypisanym kodzie GTU oraz zastosowaneń procedurze.


Na wydrukowanej fakturze również znajdziemy odpowiednią adnotację o przypisanym kodzie towaru, jeżeli w konfiguracji naszego podmiotu w zakładce „Wygląd” zaznaczymy opcję „Prezentuj kody GTU na dokumentach sprzedaży”.

Na wydrukowanym dokumencie zajdziemy również odpowiednie oznaczenie zastosowanej procedury jeżeli w zakładce "Wygląd" zaznaczymy opcję "Prezentuj oznaczenie dotyczące procedur na dokumentach sprzedaży".

Uwaga!
Jeżeli podczas wystawiania dokumentu sprzedażowego dodamy do niego towar który został wcześniej wprowadzony dokumentem kosztowym z odpowiednim oznaczeniem GTU, wówczas kod ten zostanie automatycznie dodany do wystawianego dokumentu. 

Kody GTU w dokumentach kosztowych

Podczas wystawiania dokumentów kosztowych istnieje możliwość ustawienia kodu GTU dla dodawanych towarów. W widoku „Edycja dokumentu kosztowego” wciskamy przycisk „Magazyn”.

W oknie „Nowa pozycja kosztowa” dodajemy nowy towar, uzupełniamy informację odnośnie ilości oraz ceny i w polu „Kod GTU” przypisujemy mu odpowiedni kod.

Po popranym dodaniu towaru do dokumentu i nadaniu mu odpowiedniego kodu w zakładce „Oznaczenie GTU” zostanie automatycznie dodany wybrany kod towaru. 

Po poprawnym wprowadzeniu dokumentu kosztowego w „Rejestrze kosztów” obok utworzonego dokumentu widoczna będzie adnotacja o przypisanym kodzie GTU. 

Towar który został prowadzony do magazynu dokumentem kosztowym z odpowiednim kodem GTU w „Metryce pozycji kosztowej” również będzie oznaczony przypisanym kodem w polu „Kody produktu”.

Kody GTU w zamówieniach

Podobnie jak w przypadku dokumentów sprzedaży oraz kosztowych podczas wystawiania zamówienia istnieje możliwość ręcznego dodania kodu GTU wybranych towarów i usług w zakładce "Oznaczenia GTU".

 


Natomiast jeżeli do zamówienia zostaną dodane towary lub usługi które zostały wcześniej wprowadzone na magazyn dokumentem kosztowym z przypisanym oznaczeniem GTU, oznaczenia te automatycznie dodadzą się do utworzonego zamówienia. 

Po poprawnym dodaniu zamówienia z oznaczeniami GTU w "Rejestrze zamówień" widoczna będzie adnotacja informująca o przypisanych kodach GTU.

 

Kody GTU we wzorcowych usługach 

System Bizin.pl umożliwia przypisywanie odpowiednich kodów GTU do wzorcowych usług. Żeby to zrobić przechodzimy do „Słowniki” => „Wzorcowe Usługi”


Następnie z listy wybieramy usługę której chcemy przypisać kod i w polu GTU wybieramy odpowiednią grupę, a następnie wciskamy przycisk „Zapisz”


Po dodaniu do wzorcowej usługi oznaczenia GTU będzie ono widoczne w słowniku usług. 

Dodawanie wzorcowej usługi do dokumentów sprzedażowych

Podczas dodawania wzorcowej usługi do dokumentów sprzedażowych analogicznie jak w przypadku towarów  mamy możliwość dowolnego wyboru kodu GTU w zakładce „Oznaczenia GTU”

Natomiast jeżeli do dokumentu dodajemy usługę dla której wcześniej dodaliśmy odpowiednie oznaczenie GTU, wówczas kod zostanie automatycznie dodany do dokumentu. 


 
Kody GTU na kopiowanych dokumentach

W sytuacji gdy chcemy skopiować wystawiony wcześniej dokument sprzedaży w którym towary lub usługi mają przypisany kod GTU, kod ten automatycznie skopiuje się wraz z dokumentem.

  

Kody GTU w zestawieniach sprzedaży i zakupu

Generując w systemie zestawienie dokumentów przychodowych, dla wszystkich dokumentów dla których zostały nadane kody GTU oraz oznaczenia procedur będą widoczne z odpowiednim oznaczeniem. 

Domyślne oznaczenia GTU oraz procedur

System Bizin.pl został wyposażony w nową funkcjonalność która umożliwia przypisywanie domyślnych kodów GTU oraz procedur do wystawianych dokumentów kosztowych i sprzedażowych. Żeby ustawić domyślne oznaczanie przechodzimy do zakładki "Moje konto" => "Firma" => "JPK".


 W polu „Domyślne oznaczenie” możemy ustawić kody GTU oraz procedury które będą automatycznie dodawane do:

  • Nowych wzorcowych usług,
  • Przyjęcia nowego towaru na magazyn dokumentem kosztowym,
  • Nowego dokumentu sprzedażowego, 

Po ustawieniu domyślnych oznaczeń wciskamy przycisk „Zapisz”.

Opinie naszych klientów

39 109
zadowolonych
klientów

BizIn.pl