Promocja

Wszystko co trzeba wiedzieć o amortyzacji liniowej

04 marzec 2021, 15:31 Czwartek
Wszystko co trzeba wiedzieć o amortyzacji liniowej limit_size

Amortyzacja to zmniejszenie wartości środka trwałego w określonym czasie w skutek jego użytkowania. W dzisiejszym artykule w Bizin.pl przedstawiamy najważniejsze informacje o amortyzacji liniowej środków trwałych.  

Amortyzacja liniowa 

Najpopularniejszą metodą amortyzacji jest amortyzacja liniowa, która zakłada równą wartość odpisów umorzeniowych przez cały okres amortyzacji.. Oznacza to, że odpisy amortyzacyjne mają stałą niezmienną wartość. 
Wysokość odpisów amortyzacyjnych określa się w oparciu wartości wskazane w tabeli rocznych stawek amortyzacyjnych, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 ustawy o PIT. 

W celu zastosowania amortyzacji liniowej dla wprowadzanego środka trwałego należy: 

 • ustalić jego wartość początkową
 • przypisać go do odpowiedniej grupy KŚT
 • na podstawie tabeli rocznych stawek amortyzacyjnych określić stawkę procentową amortyzacji w skali roku
 • obliczyć wartość odpisu amortyzacyjnego (miesięcznego, kwartalnego lub rocznego)

Amortyzacja liniowa przyspieszona

Niektóre środki trwałe są narażone na większą eksploatację, czy też na gorsze warunki atmosferyczne. W takich przypadkach możliwe jest podwyższenie stawki amortyzacji i zastosowanie amortyzacji liniowej przyspieszonej. W tym celu zostały określone współczynniki, po których przemnożeniu przez stawkę amortyzacji zwiększeniu ulega odpis amortyzacyjny. Zgodnie z ustawą o PIT możliwe jest zastosowanie wyższego współczynnika dla budynków i budowli używanych w warunkach: 

 • pogorszonych – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2, 
 • złych – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4; 
 • dla maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej – przy zastosowaniu w tym okresie współczynników nie wyższych niż 1,4; 
 • dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4–6 i 8 Klasyfikacji, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0.

Indywidualna amortyzacja liniowa

Indywidualną stawkę amortyzacji mogą zastosować przedsiębiorcy jedynie dla używanych lub ulepszonych środków trwałych. Pod warunkiem, że są wprowadzane do ewidencji środków trwałych, danego podatnika po raz pierwszy, z zastrzeżenie, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż:

 • 24 miesiące gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł
 • 36 miesięcy gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł
 • 60 miesięcy w pozostałych przypadkach
 • dla środków transportu, w tym samochodów osobowych 30 miesięcy
 • dla budynków i lokali niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% – 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat

W celu uznania środka trwałego za używany należy udowodnić, że przed nabyciem składnika majątku był on użytkowany przez poprzedniego właściciela co najmniej 6 miesięcy (w przypadku środków transportu), a w przypadku budynków (lokali) i budowli - co najmniej 60 miesięcy. Za ulepszone środki trwałe uznaje się natomiast takie składniki majątku, na które przedsiębiorca przed wprowadzeniem do ewidencji poniósł wydatki w wysokości co najmniej 20% wartości początkowej, a w przypadku budynków (lokali) i budowli w wysokości co najmniej 30% wartości początkowej.

Opinie naszych klientów

39 109
zadowolonych
klientów

BizIn.pl