Propozycja

Sprzedaż składników majątku o wartości nieprzekraczającej 1500 zł

27 czerwiec 2013, 12:58 Czwartek

Pytanie:

W związku z przejściem na emeryturę sprzedałem prowadzone przedsiębiorstwo innej osobie fizycznej również prowadzącej działalność gospodarczą. W skład zbytego przedsiębiorstwa weszły towary handlowe, środki trwałe i inne składniki majątku. Czy sprzedaż składników firmowego majątku, których wartość początkowa nie przekracza 1500 zł, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiedź:

Odpłatne zbycie tzw. niskocennych składników majątku (składników majątku których wartość nie przekracza 1500 zł) wchodzących w skład sprzedanego przedsiębiorstwa, nabytych i wykorzystywanych uprzednio w ramach prowadzonej w tej formie pozarolniczej działalności gospodarczej generuje przychód z tego źródła przychodów.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
 

Sprzedaż składnika firmowego majątku a PIT

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:
środkami trwałymi, składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1 500 zł, wartościami niematerialnymi i prawnymi - ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z istoty rozwiązań zawartych w ww. przepisach wynika, iż przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej (w przypadku środków trwałych nawet nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych), co do zasady, stanowią przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy. Istotną bowiem w tym zakresie kwestią jest sam fakt, wykorzystywania składnika majątku na potrzeby działalności gospodarczej i brak wyraźnego wskazania, iż przychodu takiego nie stanowią. Przepis ten bowiem nie wymienia wszystkich przychodów z działalności o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy (pozarolniczej działalności gospodarczej), a zawarte w art. 14 ust. 2 pkt 1 wyszczególnienie przychodów zaliczanych do przychodów z tejże działalności nie ma charakteru zamkniętego.

Liczy się powiązanie z działalnością a nie wartość

Mając zatem na względzie, iż przy kwalifikacji przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku do źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza decydujące znaczenie ma przedmiotowe i funkcjonalne powiązanie danego rodzaju przychodu ze źródłem jego uzyskania, bez znaczenia pozostaje w tej kwestii fakt, iż wartość początkowa określonego składnika nie przekracza 1500 zł, jeżeli składnik ten w działalności gospodarczej był faktycznie wykorzystywany.

Jednocześnie zauważyć należy, iż zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie.

Przy czym, w myśl art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. a ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Oznacza to, iż przychody z odpłatnego zbycia wszystkich składników majątku, a więc zarówno składników majątku trwałego, jak i obrotowego oraz tzw. niskocennych składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej, jeżeli zbycie to następuje przed upływem sześciu lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie do dnia ich odpłatnego zbycia, stanowią przychód z tej działalności.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż odpłatne zbycie tzw. niskocennych składników majątku (składników majątku których wartość nie przekracza 1500 zł) wchodzących w skład sprzedanego przedsiębiorstwa, nabytych i wykorzystywanych uprzednio w ramach prowadzonej w tej formie pozarolniczej działalności gospodarczej generuje przychód z tego źródła przychodów, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna z 12 kwietnia 2012 r., sygn. IBPBI/1/415-68/12/BK - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

46 587
zadowolonych
klientów

BizIn.pl