Załóz darmowe konto w kilka sekund!
Po zakończeniu testów możesz zrezygnowac bez żadnych konsekwencji

Testuj ofertę Premium
bez żadnych zobowiazań
Oferta Basic
jest darmowa na zawsze!
konto za darmo
Testuj ofertę Premium
bez zadnych zobowiazań
Niezbędnik przedsiębiorcy
www.bizin.pl /Niezbednik-przedsiebiorcy

Sprzedaż składników majątku o wartości nieprzekraczającej 1500 zł

12:58 Czwartek, 27 czerwiec 2013
main_art_img

Pytanie:

W związku z przejściem na emeryturę sprzedałem prowadzone przedsiębiorstwo innej osobie fizycznej również prowadzącej działalność gospodarczą. W skład zbytego przedsiębiorstwa weszły towary handlowe, środki trwałe i inne składniki majątku. Czy sprzedaż składników firmowego majątku, których wartość początkowa nie przekracza 1500 zł, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiedź:

Odpłatne zbycie tzw. niskocennych składników majątku (składników majątku których wartość nie przekracza 1500 zł) wchodzących w skład sprzedanego przedsiębiorstwa, nabytych i wykorzystywanych uprzednio w ramach prowadzonej w tej formie pozarolniczej działalności gospodarczej generuje przychód z tego źródła przychodów.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Sprzedaż składnika firmowego majątku a PIT

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:
środkami trwałymi, składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1 500 zł, wartościami niematerialnymi i prawnymi - ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z istoty rozwiązań zawartych w ww. przepisach wynika, iż przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej (w przypadku środków trwałych nawet nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych), co do zasady, stanowią przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy. Istotną bowiem w tym zakresie kwestią jest sam fakt, wykorzystywania składnika majątku na potrzeby działalności gospodarczej i brak wyraźnego wskazania, iż przychodu takiego nie stanowią. Przepis ten bowiem nie wymienia wszystkich przychodów z działalności o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy (pozarolniczej działalności gospodarczej), a zawarte w art. 14 ust. 2 pkt 1 wyszczególnienie przychodów zaliczanych do przychodów z tejże działalności nie ma charakteru zamkniętego.

Liczy się powiązanie z działalnością a nie wartość

Mając zatem na względzie, iż przy kwalifikacji przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku do źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza decydujące znaczenie ma przedmiotowe i funkcjonalne powiązanie danego rodzaju przychodu ze źródłem jego uzyskania, bez znaczenia pozostaje w tej kwestii fakt, iż wartość początkowa określonego składnika nie przekracza 1500 zł, jeżeli składnik ten w działalności gospodarczej był faktycznie wykorzystywany.

Jednocześnie zauważyć należy, iż zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie.

Przy czym, w myśl art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. a ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Oznacza to, iż przychody z odpłatnego zbycia wszystkich składników majątku, a więc zarówno składników majątku trwałego, jak i obrotowego oraz tzw. niskocennych składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej, jeżeli zbycie to następuje przed upływem sześciu lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie do dnia ich odpłatnego zbycia, stanowią przychód z tej działalności.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż odpłatne zbycie tzw. niskocennych składników majątku (składników majątku których wartość nie przekracza 1500 zł) wchodzących w skład sprzedanego przedsiębiorstwa, nabytych i wykorzystywanych uprzednio w ramach prowadzonej w tej formie pozarolniczej działalności gospodarczej generuje przychód z tego źródła przychodów, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
.

Interpretacja indywidualna z 12 kwietnia 2012 r., sygn. IBPBI/1/415-68/12/BK - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Opinie naszych Klientów

Wielu z naszych Klientów zaufało nam już dawno, dołącz do nich teraz i Ty.
Podziel się swoimi opiniami na temat naszego systemu z innymi użytkownikami.

System działa intuicyjnie i niezawodnie. Praca na nim to czysta przyjemność.

Jestem bardzo zadowolona z usług. Czysto, jasno, przejrzyście i bezproblemowo.

Super system. Dział serwisowy pomagał w dostosowaniu systemu dla moich potrzeb pod Firmę Angielską. Jestem zachwycony.

Korzystam z programu od ponad rok i jestem bardzo zadowolony. Łatwa obsługa, dobrze działający interfejs. Polecam!

Prosty w obsłudze, wszędzie dostępny. Posiada wszystkie niezbędne funkcje do prowadzenia firmy. Wystawiaj, pobieraj, wysyłaj, generuj - wszystko po jednym kliknięciu jest w systemie BizIn.pl. Intuicyjny interfejs pozwala w łatwy sposób zadbać o dokumenty w firmie.

Bardzo prosty i przyjazny interfejs. I co najważniejsze wszystko jest online.

32 425
zadowolonych klientów

Dane kontaktowe

+48 725 060 408 - Biuro Obsługi Klienta biuro@bizin.pl - Kontakt e-mail

Dane adresowe

BizIn Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce NIP: 657-28-39-511, KRS: nr 0000341341 Kapitał zakładowy: 50 000 zł.

Pomoc techniczna

Telefon: +48 725 060 408 E-mail: biuro@bizin.pl FAQ: Pytania i odpowiedzi
Loading...

Wypróbuj pakiet Premium bez żadnych zobowiązań przez cały miesiąc