Propozycja

Jakie sankcje grożą za naruszenie mechanizmu podzielonej płatności?

13 lipiec 2023, 17:24 Czwartek
Jakie sankcje grożą za naruszenie mechanizmu podzielonej płatności? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) w zależności od okoliczności danej transakcji może mieć charakter dobrowolny lub obowiązkowy. Jakie konsekwencje grożą podatnikowi za naruszenie zasad MPP? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule Bizin.pl

Co to jest MPP?

Zgodnie z ustawą o VAT mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT oraz zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Oznacza to, że płatność brutto z tytułu odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usługi ulega rozdzieleniu w ten sposób, że wartość netto wynagrodzenia jest kierowana na rachunek rozliczeniowy podatnika, natomiast kwota podatku należnego jest przekazywana na specjalny rachunek VAT służący wyłącznie do regulowania zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług.

Obowiązek stosowania MPP

Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie w każdym przypadku mechanizm podzielonej płatności jest dobrowolny.

Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy VAT, udokumentowane fakturą, w której kwota należności przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, podatnicy zobowiązani są do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. 

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Sankcje za naruszenie MPP

W przypadku obowiązkowego zastosowania mechanizmu podzielonej płatności faktura wystawiona przez sprzedawcę musi zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

Zgodnie z ustawą o VAT w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na tej fakturze.  Od tej odpowiedzialności przewidziano jednak dwa wyjątki.

  • dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.
  • dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się, jeżeli zapłata kwoty odpowiadającej kwocie podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na fakturze, została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

Konsekwencje naruszenia MPP dla nabywcy towarów i usług

Ustawa o VAT jednoznacznie wskazuje, że w przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności z naruszeniem MPP, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność. 

Zatem tak jak w przypadku sprzedawcy również i nabywca jest narażony na dodatkowe zobowiązanie podatkowe, w sytuacji gdy nie dokonał płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Również w tym przypadku przewidziano dwa wyjątki:

  • osoba fizyczna za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe;
  • dostawca lub usługodawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury, która została zapłacona z naruszeniem MPP.

Opinie naszych klientów

47 564
zadowolonych
klientów

BizIn.pl