Promocja

Elektroniczna instytucja czynnego żalu - jak złożyć?

24 kwiecień 2020, 15:02 Piątek
Elektroniczna instytucja czynnego żalu - jak złożyć? limit_size

Złożenie czynnego żalu, w którym podatnik tłumaczy się z popełnionego wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, wskazując przyczynę zaistniałej sytuacji może być dobrym sposobem  na uniknięcie kary ze strony urzędu skarbowego. Służący do tego druk, do tej pory mógł zostać  przyjęty przez urząd tylko w formie papierowej. Ustawodawca wyszedł jednak naprzeciw przedsiębiorcom i wprowadził elektroniczny czynny żal, który można przesłać bez konieczności odwiedzania urzędu skarbowego.

Czynny żal 

Czynny żal reguluje art. 16 ustawy – Kodeks karny skarbowy. Zgodnie z jego treścią „nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”.

Elementy czynnego żalu

Przepisy nie regulują tego, jakie dokładnie dane powinien zawierać czynny żal. Natomiast z dobrych praktyk wynika, że w czynnym żalu najlepiej zawrzeć następujące informacje:

  • określenie osoby składającej czynny żal
  • adresat – naczelnik właściwego urzędu skarbowego (wraz z danymi adresowymi urzędu skarbowego)
  • charakter popełnionego czynu
  • istotne okoliczności
  • osoby współpracujące, które miały związek z popełnionym czynem

Jedną z najważniejszych informacji, jakie należałoby zawrzeć, jest informacja na temat tego, czy popełniony czyn został przez podatnika naprawiony, a jeśli nie – w jaki sposób i w jakim terminie podatnik zobowiązuje się do uiszczenia zaległych należności wraz z naliczonymi odsetkami. Warto zawrzeć również informację, czy miało miejsce dokonanie obowiązkowych czynności w związku z danym czynem (m.in. złożenie deklaracji podatkowych). Ponadto, jeśli zdarzenie miało charakter incydentalny, podatnik powinien przypomnieć o tym organowi skarbowemu.


Jak złożyć elektroniczny czynny żal 

Dzięki zmianie treści art. 16 § 4 ustawy – Kodeks karny skarbowy można również złożyć elektroniczny czynny żal. W tym celu można złożyć zawiadomienie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portalu podatkowego.

Bezpośrednią stronę, z której możliwe jest przejście od razu do wypełnienia pisma ogólnego, można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne. Po zalogowaniu na platformę ePUAP za pomocą e-dowodu lub profilu zaufanego pojawi się formularz, gdzie uzupełnia się m.in.:

  • urząd lub instytucję, do której składane jest pismo
  • rodzaj pisma – zawiadomienie
  • tytuł pisma – czynny żal
  • treść pisma – treść czynnego żalu

Do pisma można dodać załączniki. Konieczne jest uzupełnienie danych kontaktowych. Pismo podpisuje się za pomocą profilu zaufanego lub za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Opinie naszych klientów

36 611
zadowolonych
klientów

BizIn.pl