Propozycja

Jak zrobić remanent na koniec 2023 roku?

20 grudzień 2023, 14:30 Środa
Jak zrobić remanent na koniec 2023 roku? limit_size

Jednym z podstawowych obowiązków każdego przedsiębiorcy jest przeprowadzenie rocznego remanentu, który ma na celu wewnętrzną kontrolę realnej wartości stanu magazynowego firmy. Uzyskane w ten sposób dane można porównać z dokumentami potwierdzającymi ich ilość. W dzisiejszym artykule Bizin.pl wyjaśniamy jak sporządzić remanent za 2023 rok. 

Czym jest remanent i kiedy należy go sporządzić 

Remanent odnosi się do półwyrobów, wyrobów gotowych, towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych oraz odpadów i braków. Należy go sporządzić na zakończenie każdego roku podatkowego. W oparciu o KPIR oraz różnicę pomiędzy remanentem z początku i końca roku podatkowego oblicza się realny dochód lub stratę podatnika. Dokumentami potwierdzającymi ilość posiadanych materiałów są faktury, dokumenty magazynowe i raporty kasowe.

Oprócz corocznego obowiązku sporządzania remanentu, spis z natury należy także sporządzić w takich przypadkach jak:

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • zamknięcie działalności gospodarczej – w takim wypadku remanent obejmuje również wyposażenie
 • zmiana wspólnika albo stosunku udziałów
 • na żądanie naczelnika urzędu skarbowego

Podatnicy mają również prawo sporządzać remanent w każdej chwili w trakcie roku podatkowego.

Jak prawidłowo przeprowadzić remanent

Remanent musi być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie. Dodatkowo sporządzony remanent powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

 • datę sporządzenia spisu,
 • nazwę firmy/ imię i nazwisko właściciela,
 • numery pozycji,
 • nazwę towaru lub innych elementów objętych spisem,
 • cenę jednostkową w złotych i groszach,
 • jednostkę miary,
 • ilość potwierdzoną podczas inwentaryzacji,
 • wartość wynikającą z pomnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • sumaryczną wartość,
 • ponumerowane arkusze,
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpisy osób sporządzających inwentaryzację i uczestniczących w inwentaryzacji,
 • podpis właściciela firmy (współwłaścicieli).

W przypadku sporządzenia spisu z natury na dzień 31 grudnia sumę z remanentu wpisuje się do KPIR na koniec roku podatkowego w jej ostatniej pozycji oraz otwiera się nią nowy rok podatkowy, wpisując wartość z końca poprzedniego okresu pierwszym wpisem w księdze. Wówczas nie ma konieczności sporządzania spisu z natury na dzień 1 stycznia. 

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Wyjątki 

Do wyjątków dotyczących sporządzenia spisu z natury można zaliczyć:

 • przy prowadzeniu księgarń i antykwariatów księgarskich - inwentaryzacją można obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne
 • przy prowadzeniu działalności kantorowej - w niej spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe
 • przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej - spisem z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.

Opinie naszych klientów

47 015
zadowolonych
klientów

BizIn.pl