Promocja

Jak udokumentować zakup od osoby fizycznej?

12 marzec 2021, 14:52 Piątek
Jak udokumentować zakup od osoby fizycznej? limit_size

Zdarza się, że przedsiębiorcy zajmujący się handlem nabywają towary od osób fizycznych nieprowadzących działalności. Pytanie zatem w jaki sposób udokumentować zakup towarów od osoby prywatnej.

Zakup towarów od osoby prywatnej - dokumentacja

Każde zdarzenie gospodarcze, które dotyczy kwestii podatkowych związanych z prowadzoną działalnością, zapisywane jest w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dokumentu, potwierdzającego jego zaistnienie. Jeżeli towar został zakupiony od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, takich dokumentów jak faktura czy rachunek nabywający towar nie otrzyma. Pytanie zatem jakim dokumentem można prowadzić towar zakupiony do osoby fizycznej?

Potwierdzeniem nabycia towarów od osoby fizycznej będzie umowa sprzedaży

Problem udokumentowania zakupu towaru od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności może rozwiązać sporządzenie umowy sprzedaży. Przedsiębiorca powinien jednak dopilnować, aby dokument zawierał dane niezbędne dla dowodu księgowego. Minimalny zakres danych, jakie powinna zawierać umowa potwierdzająca zakup od osoby fizycznej to:

  • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwy i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której umowa dotyczy,
  • datę sporządzenia umowy oraz datę dokonania faktycznego zakupu, jeżeli różni się od daty sporządzenia umowy,
  • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  • podpisy osób obu stron.

Umowę taką najlepiej sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, tak aby aby każda ze stron mogła zachować jeden dla siebie. Na podstawie tak sporządzonej umowy sprzedaży przedsiębiorca może dokonać zapisu dotyczącego zakupu towarów w księdze podatkowej, a na koniec miesiąca nanieść na umowę numer odpowiadający zapisowy w KPiR i dołączyć do dokumentacji księgowej.

Zakup towarów od osoby prywatnej a VAT

W przypadku dokonywania zakupu od osób fizycznych przedsiębiorca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów. Sporządzona umowa sprzedaży nie stanowi dokumentu na podstawie którego można odliczyć VAT.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Dokonując zakupu na podstawie umowy sprzedaży nabywca musi pamiętać o podatku od czynności cywilno-prawnych, jaki może wystąpić przy nabyciu towaru od osoby fizycznej. Jeżeli wartość umowy przekroczy 1000 zł, u nabywcy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych. W związku z powyższym, nabywca jest zobowiązany w takiej sytuacji w terminie 14 dniu uiścić podatek w wysokości 2% wartości umowy (stawka dla umowy sprzedaży rzeczy ruchomych) oraz złożyć formularz PCC-3 w urzędzie skarbowym.

Opinie naszych klientów

39 107
zadowolonych
klientów

BizIn.pl