Propozycja

Jak poprawnie ewidencjonować sprzedaż sezonową na kasie fiskalnej?

09 maj 2023, 18:01 Wtorek
Jak poprawnie ewidencjonować sprzedaż sezonową na kasie fiskalnej? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż sezonową ma obowiązek ewidencjonowania przychodów na kasie fiskalnej. Istnieje jednak kilka wyjątków kiedy sprzedaż sezonowa może podlegać pod zwolnienie z kasy fiskalnej. W dzisiejszym artykule Bizin.pl wyjaśniamy wszystko na temat sprzedaży sezonowej oraz jej ewidencji na kasie fiskalnej.

Ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej

Zgodnie z ustawą o VAT do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej zobowiązani są przedsiębiorcy którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Przewidziana została również przez ustawodawcę możliwość zwolnienia z obowiązku posiadania kasy przy spełnieniu określonych warunków, które reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnienia z kasy rejestrującej można podzielić na zwolnienie przedmiotowe oraz podmiotowe.

Zwolnienie przedmiotowe z obowiązku ewidencjonowania na kasie

Zwolnienie przedmiotowe odnosi się do czynności, których wykonywanie nie powoduje obowiązku ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej. Do czynności tych należą m.in.:

 • usługi noclegowe i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe dotyczące wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci,
 • usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi, dotyczące wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci,
 • pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem z wyłączeniem usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych), jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą
POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Zwolnienie podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania na kasie

Zwolnienie podmiotowe odnosi się do limitu sprzedaży, po przekroczeniu którego przedsiębiorcy mają obowiązek dokonywać rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej. W 2023 roku limit ten wynosi 20 000 zł. Przy ustalaniu takiego limitu bierze się pod uwagę jedynie sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Jeżeli zatem przedsiębiorca prowadzi sprzedaż dla innych przedsiębiorców, jak i osób fizycznych, ustalając limit sprzedaży, uwzględnia on wówczas jedynie obrót na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych.

Dla osób rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego limit będzie liczony proporcjonalnie do okresu, na jaki przypada prowadzenie działalności. Wówczas nie zawsze będzie on wynosił 20 000 zł.

Kiedy nie obowiązuje zwolnienie z ewidencjonowania na kasie fiskalnej?

Wykonywanie niektórych czynności nie daje prawa do korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Czynności te zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących i należą do nich między innymi:

 • dostawy wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku,
 • dostawy wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (bez względu na kod CN), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • perfum i wód toaletowych, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • usługi kulturalne i rozrywkowe, wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 • związane z rozrywką i rekreacją wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
 • mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Sprzedaż sezonowa

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż sezonową, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego, muszą mieć na uwadze wysokość obrotu obejmującego sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym. Jeżeli przekroczyli limit 20 000 zł w roku ubiegłym, w momencie odwieszenia działalności na rozpoczynający się sezon, obowiązkowo powinni pierwszą sprzedaż zaewidencjonować już na kasie fiskalnej.

Jeżeli w poprzednim roku podatkowym sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych nie przekroczyła obowiązującego limitu to przedsiębiorca ma prawo do dalszego korzystania ze zwolnienia z kasy. Po przekroczeniu limitu w trakcie roku przedsiębiorca ma czas do dwóch miesięcy na zakup i instalację kasy, licząc od miesiąca następującego po tym, w którym przekroczono limit zwolnienia.


Przedsiębiorców sezonowych obowiązuje taki sam limit sprzedaży zwalniający z ewidencjonowania na kasie jak przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność przez cały rok. Po przekroczeniu limitu w działalności sezonowej istnieje obowiązek rejestrowania na kasie fiskalnej sprzedaży dokonywanej na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych.

Opinie naszych klientów

47 564
zadowolonych
klientów

BizIn.pl