Propozycja

Czym jest podatek u źródła?

24 sierpień 2023, 14:54 Czwartek
Czym jest podatek u źródła? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Podatek u źródła to mechanizm opodatkowania dochodów w miejscu ich powstania. W dzisiejszym artykule Bizim.pl wyjaśniamy wszystkie kluczowe kwestie odnoszące się do podatku u źródła.

Czym jest podatek u źródła?

Podatek u źródła to mechanizm który polega na opodatkowaniu dochodów w miejscu ich powstania. Oznacza to, że podatek jest pobierany przez płatnika w momencie wypłaty dochodów na rzecz podatnika. W Polsce, podatek u źródła dotyczy różnych rodzajów dochodów, takich jak odsetki, dywidendy, opłaty licencyjne czy wynagrodzenia za usługi artystyczne.

Podatek u źródła – kogo dotyczy?

Podatek u źródła dotyczy osób fizycznych oraz osób prawnych, które otrzymują dochody podlegające temu opodatkowaniu. W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych podatek ten dotyczy przychodów:

 • uzyskiwanych przez nierezydentów w szczególności z tytułu: odsetek, praw autorskich i praw pokrewnych, opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej, sportowej, doradczej, księgowej, a także z tytułu niektórych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej
 • uzyskiwanych zarówno przez rezydentów jak i nierezydentów, przychody z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które mają siedzibę lub zarząd w Polsce

W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych będą to, uzyskiwane przez nierezydentów dochody z żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej i transportu lotniczego, dywidendy i inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych, odsetki, należności licencyjne, dochód z wykonywania wolnych zawodów, wynagrodzenie dyrektorów, dochód z działalności artystycznej lub sportowej, dochód z emerytury lub renty i innych podobnych świadczeń.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Płatnicy podatku u źródła

Płatnikiem podatku u źródła jest podmiot, który wypłaca dochody podlegające temu opodatkowaniu. Płatnik jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie, pobranie i odprowadzenie podatku do urzędu skarbowego.

Jak wykazać podatek u źródła?

Żeby wykazać i odprowadzić podatek u źródła, należy wypełnić odpowiednie formularze i złożyć je w odpowiednim urzędzie skarbowym. W Polsce, wszystkie dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną. 

Termin odprowadzania podatku u źródła

Podatek u źródła musi zostać odprowadzony w terminie określonym przez polskie przepisy podatkowe. Obecnie jest to miesiąc od dnia wypłaty dochodów podlegających opodatkowaniu. Istotne jest, aby przestrzegać odpowiednich terminów, tak aby nie narazić się na nałożenie sankcji za zwłokę.

Kurs stosowany do przeliczania podatku u źródła

Jeżeli dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła są wypłacane w walucie obcej, to obliczenia podatku należy użyć kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień wypłaty dochodów.

Obowiązkowe deklaracje

Płatnicy podatku u źródła zobowiązani są do składani dokumentów, które potwierdzają spełnienie warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku, a także wnioski o zwrot podatku. 

W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • WH-OSP - Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o spełnieniu warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku
 • WH-WPP – Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego od dokonanych wypłat (świadczeń) oraz postawionych do dyspozycji pieniędzy bądź wartości pieniężnych 

W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych:

 • WH-OSC - Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób prawnych o spełnieniu warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku
 • WH-WCP - Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od należności wypłaconych na rzecz podatnika 
 • WH-WOP – Wniosek płatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia w poborze zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz podatnika 

Podatnicy zobowiązani są również do składania poniższych dokumentów

W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • WH-WPZ – Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego od dokonanych wypłat (świadczeń) oraz postawionych do dyspozycji pieniędzy bądź wartości pieniężnych 
 • W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych:
 • WH-WCZ - Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od należności wypłaconych na rzecz podatnika 
 • WH-WOZ - Wniosek podatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia w poborze zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz podatnika 


Emitenci obligacji także zobowiązani są do składania dokumentów w kontekście podatku u źródła: 

 • WH-EMC - Oświadczenie emitenta o dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu podmiotów powiązanych (niebędących osobami fizycznymi) o warunkach zwolnienia 
 • WH-EMP - Oświadczenie emitenta o dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu podmiotów powiązanych (będących osobami fizycznymi) o warunkach zwolnienia

Opinie naszych klientów

47 437
zadowolonych
klientów

BizIn.pl